Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan E39 Mandal - Lyngdal øst

På vegne av Lindesnes kommune, Lyngdal kommune og Nye Veier kunngjøres vedtaket av reguleringsplanen «Områderegulering for E39 Mandal – Lyngdal øst», plan ID 201805 (Lyngdal kommune) og plan ID 201817 og 201818 (Lindesnes kommune).

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Dokumenter i saken:
• Planregisteret i tidligere Mandal kommune:
https://webhotel3.gisline.no/Webplan_4205/gl_planarkiv.aspx?planid=201817

• Planregisteret i tidligere Lindesnes kommune: https://webhotel3.gisline.no/Webplan_4205/gl_planarkiv.aspx?planid=1029201818

• Planregisteret i Lyngdal kommune:
https://webhotel3.gisline.no/Webplan_4225/gl_planarkiv.aspx?planid=201805


For ytterligere informasjon: 
• Prosjektnettsiden E39 Mandal - Lyngdal øst: https://e39mandal-lyngdal.no/

Vedtak kan påklages etter plan- og bygningslovens § 1-9, i henhold til forvaltningslovens kapittel VI.
Eventuell klage på vedtaket må framsettes skriftlig ovenfor kommunen innen tre uker fra kunngjøring av vedtaket.

Klage kan sendes til:
post@lindesnes.kommune.no
eller pr. post: Lindesnes kommune, Nordre Heddeland 26, 4534 Marnardal.

post@lyngdal.kommune.no
eller pr. post: Lyngdal kommune, Postboks 353 4577 Lyngdal.

Krav om erstatning eller innløsning, i medhold av plan- og bygningslovens kapittel 15 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.

Bilder