Legger opp til bred medvirkning i arbeidet med nye E18 Dørdal-Tvedestrand

Sammen med kommunene legger Nye Veier opp til bred medvirkning i arbeidet med reguleringsplan for ny E18 Dørdal-Tvedestrand. Den første høringsperioden avsluttes 14.oktober. Selv om den formelle høringsperioden i denne omgang da er avsluttet, blir det likevel muligheter både for lag og foreninger, grunneiere og berørte å få møter med Nye Veier og deres rådgiver COWI.

-Vi er godt i gang med planleggingen av ny vei og arbeidet med reguleringsplanen pågår. Den første formelle høringsrunden er ferdig 14.oktober. Framover blir det likevel mulig for de som ønsker å få møter med Nye Veier. Vi legger til rette for mer medvirkning enn lovens minstekrav. Møtene er først og fremst en lyttepost. Innbyggere, lag og foreninger kan ta opp temaer de er opptatt av eller få informasjon om det videre planarbeidet. Det er også spennende at vi har fått til et samarbeid med flere skoler så barn og unge kan bidra. Det blir både fysiske og digitale workshops på skolene og her ser jeg fram til hva som kommer ut av det, sier Per Kristian Lunden, ordfører i Risør og styreleder i det interkommunale plansamarbeidet for E18 Dørdal-Grimstad.

Reguleringsplanarbeidet som for tiden pågår gjelder E18 Dørdal-Tvedestrand. Det er i de seks berørte kommunene det nå legges opp til dialogmøter og innbyggere gis anledning til å treffe representanter for Nye Veier og COWI.

Det blir en ny formell høringsperiode når selve forslaget til reguleringsplan legges fram våren 2021.

Medvirkning en ressurs i planarbeidet

Tilbudet om møter gjennomføres for å sikre at berørte og interesserte aktører kan komme til orde. For Nye Veier vil møtene være viktige for å innhente informasjon som bidrar til et godt beslutningsgrunnlag. Det er særlig viktig å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging. Det kan være barn og unge og grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte. Det er gjort avtaler med flere skoler. 

Lovens krav til medvirkning

Det er plan- og bygningsloven som regulerer hvordan planprosesser skal foregå. Det står i §5-1 at de som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen har et ansvar for at det gjennomføres også i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private. I dette tilfellet er det Nye Veier som utfører reguleringsplanarbeidet og som lager et opplegg for å sikre bred og god medvirkning. Minstekravet er blant annet at berørte og interesserte skal varsles gjennom kunngjøring i aviser og gjennom elektroniske medier.

-Som planmyndighet skal Nye Veier sammen med kommunene sørge for åpen, bred og tilgjengelig medvirkning. Vi er opptatt av formelle innspill og informasjon som øker kunnskapsgrunnlaget. Vi skal tilstrebe størst mulig offentlighet og reell medvirkning i planprosessene og derfor legger vi opp til medvirkning utover plan- og bygningslovens minstekrav, sier Stian Blindheim, planprosessleder i Nye Veier for arbeidet med reguleringsplan E18 Dørdal-Tvedestrand.

Tidspunkter, gjennomføring og påmelding til de ulike møtene

I tillegg til det digitale folkemøtet som var 23. september legges det opp til åpne kontordager for berørte og grunneiere uke 46, dialogmøter for lag og foreninger uke 47 og et eget medvirkningsopplegg på skoler uke 48. Dialogmøtene med lag og foreninger blir gjennomført digitalt. De åpne kontordagene gjennomføres fysisk med gode smittevernrutiner og krav om forhåndspåmelding.

-I løpet av kort tid kommer det avisannonser med utfyllende informasjon om datoer og påmelding. På grunn av coronasituasjonen blir det krav om påmelding til alle møtene. I tillegg til avisannonsen er medvirkningsportalen på nyeveier.no den viktigste informasjonskanalen for arbeidet med reguleringsplan. Vi oppfordrer berørte og interesserte til å bruke den, avslutter Imi Vegge, Senior kommunikasjonsrådgiver i Nye Veier.

Kontakter

Imi Vegge
Kommunikasjonsrådgiver
46838007
imi.vegge@nyeveier.no

Bilder