Mer enn 200 innspill til oppstart av reguleringsplan for nye E18 Dørdal-Tvedestrand

Da høringsfristen for innspill til oppstart av reguleringsplanarbeidet for nye E18 Dørdal-Tvedestrand gikk ut 14. oktober, var det kommet inn mer enn 200 innspill. 190 innspill, altså de langt fleste, kom via den digitale medvirkningsportalen.

-Medvirkning er en stor ressurs i planarbeidet. Det er gledelig at det har kommet mange innspill til reguleringsplanarbeidet. Det hjelper oss politikere til å fatte vedtak på et bedre grunnlag. I løpet av de nærmeste ukene blir det flere anledninger både for lag og foreninger, innbyggere og grunneiere til å treffe Nye Veier og deres rådgivere. Vi har også fått til et samarbeid med flere skoler og det blir både fysiske og digitale workshops på skolene. 4.november skal styret i det interkommunale plansamarbeidet fastsette planprogrammet som legger rammene for det videre utredningsarbeidet, sier Per Kristian Lunden, ordfører i Risør og styreleder i det interkommunale plansamarbeidet for E18 Dørdal-Grimstad.

Nye Veier og deres rådgivere har utarbeidet en oversikt over alle innspillene og jobber nå med å gjennomgå alt som har kommet inn. Det blir en ny formell høringsperiode når selve forslaget til reguleringsplan legges fram våren 2021.

Eksempler på innspill som har kommet fra lag, foreninger, innbyggere og grunneiere:

-informasjon om områder som benyttes til rekreasjon, bading, jakt og fiske, verdifulle områder for plante- og dyreliv, kulturminner

-ønsker om støyskjerming fra nye E18 og at overskuddsmasse brukes til dette

-at det i anleggsfasen blir tatt hensyn til fortsatt bruk av lokalveier og tilførselsveier, sikre adkomst til skogs- og landbrukseiendommer  

-ønsker oversikt over hva som blir anleggsområder

-plassering av framtidige rasteplasser og ladepunkter for el-biler

-kryssplasseringer for framtidig vei

-muligheter for næringsutvikling av næringsarealer

-viltpassasjer

Link til Medvirkningsportalen E18 Dørdal-Tvedestrand

Dokumenter

Bilder