Miljødirektoratet enig med veivesenet

Miljødirektoratet var på befaring av omstridte områder i prosjektet E18/E39 Vige-Søgne øst sammen med flere andre offentlige instanser tidligere denne måneden. Nå har de kommet frem til at miljøhensyn er ivaretatt i planen til Statens vegvesen.

Miljødirektoratet skriver i sin tilrådning at Kjerrane sin funksjon som del av et viktig friluftsområde kan opprettholdes selv om deler av området vil bli påvirket av støy og dermed at innsigelsen mot dagstrekning og bru ved Kjerrane ikke tas til følge. De legger også til at avbøtend tiltak for bl.a. å skjerme i forhold til støy, sikre god landskapstilpasning, ivareta eksisterende og eventuelt tilrettelegge for nye stiforbindelser må innarbeides som en viktig del av neste planleggingsfase.

For strekningen fra Breimyr-Volleberg mener Miljødirektoratet at Vågsbygdmarka blir tilstrekkelig ivaretatt dersom løsningen skissert i meklingsprosessen blir valgt. Dette alternativet innebærer at traséen på strekningen Breimyr Volleberg blir flyttet nærmere eksiterende vei og Mjåvannindustriområde, samt at kort tunnel velges gjennom Mjåvannsheia, skriver de i i tilrådningen.

Den endelige avgjørelsen i saken skal tas av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

– Vi tar tilrådningen fra Miljødirektoratet til etterretning og avventer departementets endelige avgjørelse, sier Håkon Lohne, planleggingsleder for prosjektet.

Denne artikkelen ble først publisert på vegvesen.no den 22.01.2016. 

Bilder