Nye Veier forserer reguleringsplanarbeidet for nye E18 Dørdal-Tvedestrand – konkurransen om oppdraget er i gang

Oppdraget omfatter å utarbeide reguleringsplan for strekningen E18 Dørdal – Tvedestrand. Strekningen er om lag 54 km lang og består i dag av vei med ulik standard, fartsgrenser og varierende ulykkesfrekvens.

Kommunene positive til fortgang i arbeidet med reguleringsplan

-Det er gode nyheter for kommunene at arbeidet med reguleringsplan for E18 Dørdal-Tvedestrand kommer i gang tidligere enn forventet. I disse tider er det ekstra bra å få fortgang i reguleringsplanarbeidet. Fra kommunenes side er vi klare både til å sette av ressurser til arbeidet og få til god koordinering oss imellom og sammen med Nye Veier. Vi vet at det for en stor del er gjennomgangstrafikk, men E18 mellom Dørdal og Tvedestrand er også viktig som transportåre for å kunne utvikle bo- og arbeidsmarkedene i vår region. For Risør kommune sin del er det bra at reguleringsplanarbeidet for fylkesvei 416 koordineres inn i dette prosjektet, sier Per Kristian Lunden, styreleder for det interkommunale plansamarbeidet E18 Dørdal-Grimstad og ordfører i Risør.

Oppdraget innebærer å drive planprosessen framover og gjennomføre en grundig planprosess. Dette gjelder for eksempel å utarbeide materiale og gjennomføre tiltak som er nødvendig for å sikre god medvirkning for berørte innbyggere, politiske miljøer, offentlige myndigheter, interesseorganisasjoner og barn og unge.

Det interkommunale plansamarbeidet videreføres

Det foreligger kommunedelplan med konsekvensutredning for strekningen E18 Dørdal-Grimstad som ble vedtatt høsten 2019. E18 Dørdal - Tvedestrand inngår i denne kommunedelplanen. Det foreligger også utkast til planprogram for E18-delstrekningene Dørdal - fylkesgrensa og Pinesund – Tvedestrand.

-Vi har gode erfaringer med interkommunalt plansamarbeid fra forrige runde med kommunedelplanen. Da ble arbeidet ledet av et styre der de åtte berørte kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Vegårshei, Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad hadde hver sin representant. Vi fortsetter med interkommunalt plansamarbeid, sier Lunden.

Alle de 6 kommunene som inngår i arbeidet med reguleringsplanen har fattet vedtak om bompengeopplegget. Det gjenstår vedtak om lånegarantier i de to berørte fylkeskommunene Agder og Vestfold og Telemark.

Kontraktsignering før sommeren

-Nye E18 Dørdal-Tvedestrand planlegges for fartsgrense 110 km/t. Vi er opptatt av at reguleringsplanen gir handlingsrom for entreprenørens prosjektering i neste fase. I arbeidet med reguleringsplanen skal vi innledningsvis se på muligheter for å optimalisere plassering av veilinja og andre forbedringsområder. Anleggsgjennomføring skal være en integrert del i denne fasen så vi får en løsning som er byggbar, sier Solfrid Førland, konstituert prosjektdirektør E18 Sørøst, Nye Veier.

Førland sier at det er ventet at konktrakten om oppdraget for Nye Veier blir signert før sommeren.

Hovedelementer i arbeidet med reguleringsplanen for E18 Dørdal-Tvedestrand

Samhandling via digital medvirkningsportal

-Nye Veier forventer en effektivisering og modernisering av kommunikasjon og medvirkningsprosessen gjennom bruk av digitale verktøy. Vi ønsker å utvikle en fulldigital offentlig plan- og medvirkningsprosess, med digitale oversendelser og behandling av planer. Medvirkning fra barn og unge skal ivaretas særskilt, sier Førland.

Hun viser til at Medvirkningsportalen blir hovedsiden for ekstern informasjon om prosjektet og til enhver tid skal være oppdatert i tråd med fasene i planprosessen. Nye Veier forventer også at bruk av eventuelle øvrige digitale verktøy som kan fornye, forenkle og forbedre arbeidet med innspill og informasjon. Innspill som mottas via digitale innsynsløsninger, må enkelt kunne hentes ut. De digitale verktøyene skal også deles med offentlige myndigheter til bruk i sin saksbehandling i planprosessen. Nye Veier ønsker i prosjektet å ta i bruk streaming av møter og  gjennomføre interaktive møter på digitale plattformer med chattemuligheter.

Ivareta trafikksikkerhet

Trafikksikkerhet skal ligge som en forutsetning for alle løsningsvalg. Alle vurderinger og valg av løsninger skal belyse trafikksikkerhetsmessige aspekter ved løsningene. Dette gjelder både i anleggsfase og for løsningene som ligger til grunn for driftsfasen. Trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper skal være en integrert del av løsningsutvikling.

Hensynta miljø og klima

Nye Veier har i tråd med Nasjonal transportplan overordnede mål om reduksjon av klimagassutslipp. Målene er 40 % utslippsreduksjon fra anleggsfasen, og 75% utslippsreduksjon over en 40 års driftsperiode, sammenlignet med baseline kalkulert for kommunedelplanen.  

-Det skal utarbeides et miljøprogram som grunnlag for å håndtere miljøutfordringer i prosjektet. Miljøprogrammet skal fastsette mål som ligger til grunn for valg av tiltak gjennom hele prosjektets livsløp. Det er et underlag en egen miljøplan for anleggsfasen. 

-Prosjektet skal CEEQUAL-sertifiseres og «assessment type» skal være «Strategy & Design» eller  eventuelt “Whole Project”. Nivå på sertifiseringen skal være minimum «very good», men det skal tilstrebes høyest mulig sertifiseringsgrad. Valg av sertifisering gjøres etter godkjent regulering som en «Interim Design assessment» for å vise kvaliteten på arbeidet som er utført i strategi og design fasen. 

- Nye Veier har under uttesting et indikatorsystem for å overvåke utviklingen i miljøkvalitet gjennom ulike prosjektfaser, fra planlegging til ferdig bygd anlegg. Det er foreløpig definert tre indikatorer: arealbeslag, terrengendring, og audiovisuelt felt.

-Det skal utarbeides forslag til klimagassbudsjett for anleggs- og driftsperioden. Klimabudsjettet skal legges til grunn for beregning av utslipp både fra arealendringene som følger av planforslaget og utslipp knyttet til eksempel valg materialer og maskinpark i anleggsfasen.

-Det skal lages et klimaregnskap og -budsjett og planlegges for løsninger og tiltak som gir lavest mulig klimagassutslipp.

Aktuelle linker

Miljødirektoratets verktøy for beregning av klimaeffekt av arealbruksendring, https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/gjennomfore-klimatiltak/ 

Tilhørende dokumenter kommunedelplan E18 Dørdal-Grimstad, /prosjekter/e18-sorost/e18-dordal-tvedestrand/vedtatte-plandokumenter-kommunedelplan-e18-dordal-grimstad/ 

Kontakter

Imi Vegge
Kommunikasjonsrådgiver
46838007
imi.vegge@nyeveier.no

Bilder