Nye Veier har lagt fram forslag til reguleringsplan for delstrekning i prosjektet E18 Rugtvedt-Langangen

Ny E18 Rugtvedt-Langangen har nasjonal betydning som en del av hovedfartsåren fra Oslo til Kristiansand. Utbyggingen er i gang og det pågår anleggsarbeider både med de nye Langangenbruene og den nye Grenlandsbrua.

I utbyggingen av ny E18 gjennom Porsgrunn inngår delstrekningen E18 Preståsen-Kjørholt. På delstrekningen gjenstår detaljregulering før oppstart av utbygging.

- Nye Veier skal bygge en moderne og trafikksikker vei som skal sikre bedre framkommelighet og forsterke bo- og arbeidsmarkedsregionen. Det er i perioder, særlig i helger og sommerhalvåret, store forsinkelser i trafikken gjennom Porsgrunn. Det skal bli et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt som gir redusert reisetid for trafikantene. Forslaget til reguleringsplan vi legger fram for E18 Preståsen-Kjørholt er et resultat av arbeid med optimalisering. Høsten 2019 utarbeidet vi en omforent prinsippløsning for veg og kryss sammen med Statens vegvesen. Vi har jobbet godt sammen med Porsgrunn kommune, Statens vegvesen og vår totalentreprenør om de løsningene vi nå legger fram, sier Morten Lossius, prosjektsjef i Nye Veier for utbyggingen av ny E18 Rugtvedt-Langangen.

Forslaget til reguleringsplan for delstrekningen E18 Preståsen-Kjørholt er oversendt til Porsgrunn kommune for videre administrativ og politisk behandling. 

- Planområdet ligger innenfor Eidangerhalvøyas kalkrike berggrunn med mange verdifulle naturtypelokaliteter for naturmangfold. Vi har i utarbeidelsen av forslaget til reguleringsplan vært opptatt av løsninger for å ivareta miljø og naturmangfold på en skånsom måte. Det skal utarbeides et eget miljøoppfølgingsprogram som beskriver faktorer i ytre miljø som kan få betydning for gjennomføringen av reguleringsplanen. Miljøoppfølgingsprogrammet vil bidra til at Nye Veier som byggherre kan håndtere miljøutfordringer i prosjektet, sier Lossius.

Lossius peker på en særlig utfordring med et avsluttet farlig avfallsdeponi som inneholder manganslam og et mulig kommunalt avfallsdeponi i Skjelsviksdalen som kunne bli berørt av ny vegtrase. Ny trase legges i tunnel under østre del av Skjelsvikdalen, og man unngår dermed å berøre avfallsdeponiet.

Link til frister og dokumenter, se Porsgrunn Kommune  https://www.porsgrunn.kommune.no/lokalpolitikk/hoeringer/hva-mener-du-om-planforslaget-for-e18-prestaasen-kjoerholt/ 

Høringsfristen på forslag til reguleringsplanen er 10. desember 2021

Fakta om prosjektet ny E18 Rugtvedt-Langangen

Nye Veier signerte desember 2020 kontrakt med EIFFAGE Génie Civil for utbygging av ny firefelts vei på strekningen E18 Rugtvedt-Langangen. AFRY og Asplan Viak AS er rådgivere for Eiffage. Utbyggingen består av tre delparseller:

  • Delparsellene E18 Langangen - Lanner og E18 Kjørholt - Rugtvedt er byggeklare, men for E18 Langangen - Lanner gjenstår detaljprosjektering før byggestart
  • På strekningen E18 Kjørholt – Rugtvedt er tunnelene fysisk bygget, men skal kompletteres med innredning
  • På strekningen E18 Lanner – Preståsen foreligger vedtatt reguleringsplan
  • For delstrekningen E18 Lanner –Preståsen er Nye Veier og totalentreprenør Eiffage i en optimaliseringsfase i forkant av en detaljprosjektering.

Hele prosjektet omfatter bygging av ny firefelts motorvei med tilhørende kryss, veier og konstruksjoner i form av bruer, kulverter og tunnelportaler. Prosjektet skal bærekraftsertifiseres etter Ceequal – sertifiseringsordningen. Delstrekningen E18 Preståsen-Kjørholt består av om lag 6 km lang og inkluderer plassering av veilinje for E18, kryssplassering- og utforming, to-felts lokalvei og gjenbruk av eksisterende E18.

Tidligere planprosess

I forbindelse med offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan på strekningen E18 Lanner – Kjørholt kom det innsigelser. Fylkeskommunen hadde innsigelse som gjaldt planforslagets inngrep i automatisk fredete kulturminner ved Herregårdsbekken. Statens vegvesen hadde innsigelse til den foreslåtte veg- og kryssløsning på Rød/Kjørholt. Porsgrunn kommune vedtok reguleringsplanen med innsigelsene. Lokal mekling førte ikke fram og planen ble sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse. Departementet stadfestet planen med vilkår at det skulle utarbeides ny reguleringsplan for strekningen E18 Preståsen – Kjørholt som nå foreligger og er oversendt kommunen.

Bilder