Nye Veier har presentert de faglige utredningene for ny E16 Kongsvinger-E6

Nye Veier har presentert de faglige utredningene for E16 Kongsvinger-E6 i et felles formannskapsmøte i de fire berørte kommunene. Nye Veier anbefaler å jobbe videre med alternativer innenfor C- og A-korridorene.

Det pågår arbeid med utarbeidelse av kommunedelplan for ny E16 Kongsvinger-E6. Arbeidet berører de fire kommunene Nes, Ullensaker, Sør-Odal og Kongsvinger og er organisert i et interkommunalt plansamarbeid. De fire ordførerne utgjør styret for dette interkommunale plansamarbeidet.

-Nye Veier har kommet langt i det faglige utredningsarbeidet og mener det er riktig å presentere dette for kommunene. Vi har vurdert de alternative korridorene opp mot samfunnsmålene for prosjektet som er vedtatt i styret for det interkommunale plansamarbeidet. Så langt er den faglige anbefalingen til Nye Veier ikke å gå videre med F- og B-korridorene, men fortsette arbeidet med C- og A-korridorene, sier Finn Aasmund Hobbesland, direktør for planlegging og drift i Nye Veier.

I felles formannskapsmøte orienterte Nye Veier om de faglige utredninger av konsekvenser for både prissatte og ikke-prissatte verdier for de korridorene som inngår i det vedtatte planprogrammet. I tillegg presenterte Nye Veier andre analyser som er beslutningsrelevante for arbeidet med kommunedelplanen. 

-Det har vært en omfattende prosess med medvirkning og flere høringsperioder. Nye Veier med våre rådgivere fra Asplan Viak og Rambøll sitter nå med et betydelig kunnskapsgrunnlag. Det har vært digitale folkemøter for innbyggerne i alle kommunene, medvirkningsmøter med barn og unge, dialogmøter med innbyggere, lag og næringsliv, og møter med regionale myndigheter. Dette har gitt våre fagfolk både nyttig og verdifull kunnskap som er en del av utredningsarbeidet, sier Hobbesland.

Planen er å legge planforslag med konsekvensutredning ut på høring ​april/mai 2021. Videre framdrift er at kommunene skal behandle endelig forslag til kommunedelplan til høsten.

-Det er et svært omfattende faglig materiale kommunene nå skal sette seg inn. Vi har forståelse for at det er behov for modning og at kommunene trenger tid til å sette seg inn i dette, gjennomgå analysene, anbefalingene og de skriftlige fagrapportene som er under arbeid. Kunnskapsgrunnlaget og vurderingene er helt vesentlig for den videre dialogen Nye Veier skal ha med de fire kommunene, kommunene imellom og med regionale og statlige myndigheter. Alle kommunene ønsker ny vei for de ser at det løser trafikale problemer, øker trafikksikkerheten og bidrar til verdiskaping i regionen, sier Hobbesland. 

De skriftlige fagrapportene vil bli ferdigstilt fortløpende framover. Det faglige materialet blir offentliggjort blant annet på e16portalen så raskt som mulig, og senest når planforslaget legges ut på høring.

Bilder