Nye Veier økte naturreservat med 50 dekar da ny E6 ble bygd

I forbindelse med Nye Veiers utbygging av ny trafikksikker E6 forbi Hamar, ble det tatt ut 126 dekar og lagt til 175,5 dekar i naturreservatet Åkersvika. Werner Christie ved Vidarshov gård har avstått 100 dekar til naturreservatet. Han roser samarbeidet med Nye Veier, Fylkesmannen og Hamar kommune.

Et betydelig område på omtrent 100 000 kvadratmeter i naturreservatet er ryddet frem for å berike reservatets naturmangfold og fugleliv. For å holde området i hevd, skal økologiske ammedyr på sommerbeite sørge at området i naturreservatet ikke på nytt gror igjen.
Området ligger mellom jernbanelinjen og Åkersvika. Arealet har i mange år vært gjengrodd og preget av annen unaturlig vegetasjon. Da Nye Veier skulle erstatte dagens E6 med ny, trafikksikker vei som berører det 4,3 kvadratkilometer store naturreservatet Åkersvika, var kravet fra Fylkesmannen at nytt veiareal innenfor landskapsvernområdet som ble bygget ned, skulle gjenskapes.

Spennende ide
Vidarshov gård, ikke langt fra Hamar, eier areal innenfor landskapsvernområdet som for tiden ikke er i landbruksproduksjon. Werner Christie har eid gården i mange år, men formell eier er nå datter Ingrid Christie. Arealer her ble identifisert som del av reguleringsplanprosessen. Nye Veier har siden detaljplanlagt og utført tiltaket.

- Vi syntes ideen var spennende. Gjennom samarbeid med Fylkesmannen, Hamar kommune og Nye Veier ble man enige om å rydde frem området, slik at det kunne bidra positivt for fuglelivet og det originale biologiske mangfoldet i våtmarksområdet, sier Christie.

Utbyggingsdirektør Øyvind Moshagen har fulgt prosjektet tett.

- Vi er glad for å kunne vise at veiprosjekt og miljøtiltak kan ha felles synergier, sier utbyggingsdirektør Øyvind Moshagen i Nye Veier.

Det aktuelle området tilhørende Vidarshov gård er fra før båndlagt til flommål, og grenser mot samme type areal eid av Hamar kommune. Til sammen ble man enige om å sette i stand i overkant av 100 000 kvadratmeter.

Opptatt av å ta vare på naturen
- Vi er opptatt av å ta vare på naturen, og føler det er trygt å avstå eiendom til reservatformål. Vi synes området er blitt veldig flott, etter at det ble ryddet frem, sier Werner Christie.

Reservatområdet var grodd igjen av vegetasjon som ikke naturlig hører hjemme her. Dette er saget ned og fjernet på en skånsom måte, mens naturlig vegetasjon og treslag ble stående tilbake.

- Vi har hatt mange hyggelige samarbeidsmøter med involverte instanser, sier Christie.
Det er også enighet om hvordan området kan holdes i hevd. Økologiske ammekyr på sommerbeite, pluss noen geiter, sørger for at områdets vegetasjon holdes i sjakk.

Øyvind Froknestad og kona Solvei Cottis Hoff skal forpakte beitet som er satt i stand.

- Vi synes dette er veldig flott. Det blir et fint sommerbeite for våre økologiske ammekyr, sier ekteparet.

- Merverdi for omgivelsene

- Dette er blitt en fin historie, som er blitt til som følge av at Nye Veier realiserer sitt prosjekt og man skaper merverdi for omgivelsene. Det er flott at Staten legger til rette for slik utvikling, sier Christie.

Nye Veier bekoster oppsetting av permanent gjerne rundt beiteområdet. I tillegg finnes kommunale planer for opparbeiding turvei mellom beitet og jernbanelinjen, slik at området også kan brukes av turfolk.

- Dermed får folk en mulighet til å betrakte livet i våtmarksområdet på avstand. Vi synes dette er veldig positivt, og viser nivået på politikken i Norge. Veier må vi ha, og de må plasseres fint i landskapet de skal realiseres. Og det er riktig at man kompenserer landskapsvernområder. Det er morsomt at alle parter ser nytten av dette, sier Werner Christie ved Vidarshov gård.

FAKTA
Åkersvika naturreservat
Areal 3,25 km2
Åkersvika naturreservat er et naturreservat og Ramsarområde i Åkersvika i Hamar og Stange kom-muner, Hedmark.
I forbindelse med utbygging av E6 ble det i 2016 tatt ut 126 dekar og lagt til 175,5 dekar
Åkersvika naturreservat er et viktig område for flere forskjellige fuglearter. Det ble fredet ved kongelig resolusjon den 26. juli 1974 og reservatet ble dermed Norges første Ramsarområde. I 1984 og 1992 ble reservatet utvidet. Formålet med fredningen var å bevare et viktig våtmarksområde med tilhørende plantesamfunn, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området. Spesielt er området viktig som raste- og hekkeområde for våtmarksfugl.
Tellinger av fugl i reservatet i perioden 1974-2013 viser at den vanligste arten både vår og høst er stokkand.

Ramsar-konvensjonen
Ramsar-områder i Norge omfatter 63 vernede våtmarksområder eller grupper av områder som er vernet i henhold til Ramsar-konvensjonen. Områdene som er valgt ut regnes som særlig viktige for fugler regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og har derfor fått internasjonal beskyttelse. Ramsar-områdene i Norge er som hovedregel først gitt et nasjonalt vern som naturreservat, landskapsvernområde eller biotopvern (oftest fuglefredningsområde).
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Videokanal

Kontakter

Utbyggingsdirektør Øyvind Moshagen, telefon 992 43 558. E-post: oyvind.moshagen@nyeveier.no

Senior kommunikasjonsrådgiver Rune Kjøs, telefon +47 915 17 254. E-post: rune.kjos@nyeveier.no

Lenker

Les mer om prosjektet

Bilder