Nye Veier-prosjekt - Norges første helprosjekt Excellent-sertifisert på bærekraft

E18-strekningen mellom Rugtvedt og Dørdal i Telemark åpnet desember 2019. Nå er prosjektet sertifisert av CEEQUAL med karakteren «Excellent». Det er første gang i Norge at et komplett prosjekt, fra planlegging til ferdig bygget, er blitt sertifisert etter CEEQUAL-metodikken.

Nye Veier stiller krav til Ceequalsertifisering i alle prosjekter

Nye Veier stiller krav til CEEQUAL-sertifisering i alle prosjekter. Som stor statlig innkjøper av varer og tjenester er dette et viktig grep for å gjøre anleggsbransjen mer bærekraftig.

Det er første gang i Norge at et komplett prosjekt, fra planlegging til ferdig bygget, er blitt sertifisert etter CEEQUAL-metodikken. Excellent er den nest beste rangeringen et prosjekt kan få og innebærer at prosjektet er bygget med høy grad av bærekraftighet. 

– Vi er veldig fornøyde med å ha oppnådd excellent i prosjektet E18 Rugtvedt-Dørdal. Jeg vil gratulere alle i prosjektet som har bidratt både hos Nye Veier og Hæhre Entreprenør AS som var vår totalentreprenør. Arbeidet med CEEQUAL-sertifisering er et verktøy som gjør at vi nå kan dokumentere hvordan vi har jobbet sammen med entreprenøren for å redusere klimagassutslipp. Samtidig oppnådde vi kostnadsreduksjon i dette prosjektet, sier administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland.

Overrekkelsen av diplomet skjedde digitalt via Teams der Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier, øvrige ansatte og representanter fra Nye Veier, Hæhre Entreprenør AS og Melanie Manton, Global Business Development Manager – Infrastructure i bre som administerer Ceequalsertifiseringen, og ordfører i Bamble Hallgeir Kjeldal, deltok dels fysisk på Nye Veiers prosjektkontor på Rugtvedt og dels via Teams.

I det aktuelle E18-prosjektet jobbet Nye Veier tett sammen med Bamble kommune i planleggingen av veien. Dette førte til en forkorting av bruene, som reduserte bruken av stål og betong betraktelig. Dette er et viktig grep for å redusere klimagassutslippene.

Krav om detaljert dokumentasjon

For å oppnå en CEEQUAL-sertifisering kreves det detaljert dokumentasjon på hvordan Nye Veier har jobbet med bærekraft, medvirkning, ytre miljø og klimagassutslipp i prosjektet. Nye Veier har ansatte som er sertifisert innen ordningen og pådrivere.

– For å oppnå høy score i CEEQUAL kan vi ikke bare komme med påstander om hvor grundig vi selv mener å ha jobbet med bærekraft. Dokumentasjonen skal gås gjennom av en eksternt oppnevnt komité. Dette sikrer objektivitet og troverdighet, sier Espen Hoell, rådgiver ytre miljø i Nye Veier og sertifisert bruker av CEEQUAL-verktøyet.

Strekningen nye E18 Rugtvedt-Dørdal er om lag 16 km og bygget som firefelts vei med fartsgrense 110 km/t. Kontrakten med Hæhre Entreprenør AS for utbyggingen ble signert 10. mai 2017. Veien stod ferdig i desember 2019.

– Store samferdselsprosjekter har konsekvenser for både klima og miljø og i dette prosjektet gjorde vi hele tiden avveininger. Vi hadde generelt godt samarbeid med totalentreprenøren og vil berømme samarbeidet også med Ceequal, Erfaringen fra arbeidet i dette prosjektet tas med videre i kommende Nye Veier-prosjekter, sier Jørn Rinde som var utbyggingssjef for E18 Rugtvedt-Dørdal.

Eksempler fra prosjektet

Ledelse: God planlegging av prosjektet og gode prosedyrer for oppfølging av kontraktskrav

Robusthet: Prosjektet er planlagt og bygget robust med tanke på klimaendringer og andre framtidige risikofaktorer, designet for framtidige behov blant annet med trekkerør og etablering og drift av moderne døgnhvileplass på Langrønningen i Bamble.

Lokalsamfunn og interessenter: Kommunikasjon med og oppfølging av innspill fra kommune, lokalsamfunn og myndigheter, avtale med kommunen om midlertidig massedeponi og arrondering for framtidig skytebane på Stillinga, jevnlige informasjonemøter, bruk av sosiale medier som kommunikasjonskanal og det ble arrangert flere åpne dager for publikum på anlegget

Bruk av land og naturmangfold: Nye E18 Rugtvedt-Dørdal ble bygget gjennom skogsområder og påvirket landbruk lite, viktige naturområder ble skånet mest mulig og gjennomført et restaureringsprosjekt for bestanden av rødlistede ildsandbier.

Landskapstilpasning og kulturminner: Prosjektet ble optimalisert for å redusere masseoverskudd og utslipp fra sprengning, transport og bruk av betong, veien fikk godt utsyn over landskapet fra broene og skapte gode viltpassasjer og bekkeløp og stort antall kulturminner i form av steinalderbosetninger ble gravd fram før veien ble bygget.

Forurensing: Tiltak med sedimenteringsdammer, siltgardiner og bevaring av vegetasjonssoner begrenste belastningen, forundersøkelser av kjemi, biologoundersøkelser og omfattende miljøovervåking i hele byggeperioden. Etterundersøkelser viser at tilstanden er tilnærmet tilbake til slik den var før bygging.

Ressurser og materialer: Prosjektet prioriterte bruk av kortreiste materialer, kuttet utslippene med 20% målt opp mot beregningen før oppstart, knuseverk og gassfyrt mobilt asfaltanlegg inne i anleggsområdet og optimaliserte overskuddsmasser.

Transport: Stor samfunnsøkonomisk nytteverdi og positive ringvirkninger for de som bruker veien og næringsetableringer.

Om CEEQUAL:

  • CEEQUAL er et internasjonalt system for sertifisering av bærekraft i prosjekter for infrastruktur, landskapsarkitektur og arbeid i offentlige rom.
  • Nye Veier stiller krav til CEEQUAL-sertifisering i alle sine nye prosjekter.
  • CEEQUALs komité vurderer prosjektet innen kategorier som ledelse, motstandsdyktighet mot klimaendringer, menneske og samfunn, arealbruk og økologi, landskap og historisk miljø, forurensning, ressursbruk (materialbruk, energi og karbonutslipp) og transport.
  • CEEQUAL forbedrer miljøkvaliteter i prosjektet gjennom beste praksis.
  • Karakteren «Excellent» er nest best, og betyr at prosjektet har fått godkjent til 75 %.

Kontakter

Anette Aanesland
Administrerende direktør
anette.aanesland@nyeveier.no

Bilder