Nye Veiers anbefaling kommunedelplan for ny E16 Kongsvinger-E6

Sammen med de fire berørte kommunene er Nye Veier i gang med planlegging av ny E16 fra Kongsvinger til E6. Strekningen er cirka 60 kilometer og går gjennom kommunene Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger. Nye Veier har fullført utredningsarbeidet og styret for det interkommunale planarbeidet har vedtatt å legge forslaget til kommunedelplan ut til offentlig ettersyn og høring.

-Dette er en viktig milepæl i prosjektet. Våren 2019 fikk Nye Veier overført ansvaret for strekningen og nå foreligger forslag til kommunedelplan. Det har vært et omfattende utredningsarbeid og vi har gjennomført en konsekvensutredning av 33 alternativer. Nå skal tre planalternativ med til sammen 10 varianter til offentlig ettersyn og på høring. Disse er utredet og sammenlignet med hverandre på måloppnåelse, samfunnsøkonomisk lønnsomhet og miljøverdier. Nye Veier ønsker å berømme kommunene for samarbeidet så langt og at vi sammen har nådd denne milepælen, sier Finn Aasmund Hobbesland, direktør for Planlegging og drift i Nye Veier.

Hvorfor ikke oppgradere og bruke dagens vei?

Det er fra flere hold stilt spørsmål om hvorfor man ikke kan oppgradere dagens E16. Styret i det interkommunale plansamarbeidet har tidligere vedtatt at det som kalles «null-plussalternativet» ikke skulle utredes som en del av konsekvensutredningen. I planbeskrivelsen som skal ut til offentlig ettersyn og høring er det likevel tatt inn noen vurderinger om bakgrunnen for at dette alternativet ikke er utredet.

Noen utfordringer med dagens vei mellom Kongsvinger og E6 er at den skal fungere både som lokalvei og internasjonal veiforbindelse. Fartsgrensene spenner fra 40 til 100 km/t som skaper framkommelighetsproblemer og trafikksikkerhetsutfordringer. Strekningen er ulykkesutsatt på grunn av mye trafikk og mange kryss og avkjørsler. Det er til dels store miljøulemper med støv og forurensning for de som bor langs eksisterende vei.

- Etter Nye Veier sin faglige vurdering løser ikke «null-plussalternativet» utfordringene i regionen. Oppgradering av dagens E16 vil føre til store arealinngrep og at mange boliger må innløses. «Null-plussalternativet» vil heller ikke løse miljøulempene med støy og luftforurensning for de som bor langs veien i dag. Vi ser at det blant annet tas til orde for mellomløsninger med to og trefelts vei. Trafikkberegninger tilsier at det skal bygges firefeltsvei. En oppgradering innebærer at det må bygges nye sideveier av hensyn til lokaltrafikken og forbikjøringsmuligheter for utrykningskjøretøy, sier Hobbesland.

Hobbesland legger til at veien langs Glomma i Sør-Odal må heves for å tilfredsstille kravene til å kunne håndtere 200-års flom.

Derfor anbefaler Nye Veier alternativ CN40

Ved planlegging av ny vei søker man å finne en bærekraftig løsning som bidrar til økt verdiskaping, forsterker og utvider bo- og arbeidsmarkedet, øker trafikksikkerheten og reduserer reisetiden. Ny E16 fra Kongsvinger til E6 skal være et mest mulig samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt som samtidig minimerer negative innvirkninger på natur og miljø.

- Nye Veier anbefaler at alternativet CN40 blir utgangspunkt for endelig kommunedelplan. Utredningen av de ikke-prissatte konsekvensene viser at alle de ti alternativene i varierende grad er i konflikt med ulike nasjonale mål om det gjelder beslag av dyrka mark, påvirkning på kultur- og miljøverdier, naturmangfold, friluftsliv eller andre ikke-prissatte verdier. En samlet vurdering av disse ikke-prissatte verdiene viser imidlertid at det er stor forskjell mellom de 10 alternativene og at CN40 kommer best ut. Nye Veier sin anbefaling er altså det prosjektet som samlet kommer best ut på samfunnsøkonomisk lønnsomhet og ikke-prissatte verdier, sier Hobbesland.

Kontakter

Finn Aasmund Hobbesland
Direktør for Planlegging og Drift
finn-aasmund.hobbesland@nyeveier.no

Bilder