Offentlig ettersyn – Planprogram for mindre tiltak

I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for E39 Kristiansand Vest – Søgne Øst, første gang varslet 06.06.16, er det blitt vurdert som nødvending å utarbeide en supplerende konsekvensutredning for to tiltak

I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for E39 Kristiansand Vest – Søgne Øst, første gang varslet 06.06.16, er det blitt vurdert som nødvending å utarbeide en supplerende konsekvensutredning for følgende to tiltak:

  • Massedeponi på Storemyr
    Avlastningsveg til Mjåvann Industriområde

    Det er utarbeidet et felles planprogram som nå legges ut på offentlig ettersyn. Hovedformålet med planprogrammet er å fastsette hvilke supplerende temautredninger som skal utarbeides i konsekvensutredningen for de to tiltakene.

Reguleringsplanen forøvrig er konsekvensutredet igjennom kommunedelplan for E18/E39 Ytre Ringveg Vige-Volleberg, vedtatt 26.02.16.

Utarbeidelse av konsekvensutredningen vil foregå parallelt med utarbeidelse av øvrig planmateriale til reguleringsplan for E39 Kristiansand Vest – Søgne Øst.
Det forventes at planprogrammet og plandokumentene behandles av Kristiansand og Songdalen kommune i møte 22.12.16.

På grunn av den begrensede tidshorisonten i planarbeidet ber vi om at tilbakemelding blir prioritert og sendes oss innen 4 uker – 22.11.16.
Lovpålagt frist for tilbakemelding er 6 uker – 05.12.16, og alle tilbakemeldinger som mottas innen 05.12.16 vil bli behandlet.

Vi gjør oppmerksom på at tidligere innspill, som ikke er av konkret betydning for massedeponiet på Storemyr eller avlastningsvegen til Mjåvann, ikke behøves meddelt på nytt.

Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger som er relevant for planprogrammet kan sendes skriftlig til:
Rambøll v/ Ellinor Borgi, Henrik Wergelandsgate 29, postboks 116, 4662 Kristiansand
e-post: ellinor.borgi@ramboll.no,
tlf: 47260023.

Merk innspill med «Planprogram massedeponi og avlastningsveg»

Last ned :

Planprogram Massedeponi Storemyr og Mjåvann
Oversiktskart ( 13 Mb )
Varslingsbrevav 24.10.2016

Bilder