Oppstart regulering E6 Gyllan – Kvål

Nye Veier varsler oppstart av reguleringsarbeid og høring av forslag til planprogram for E6 Gyllan-Kvål i Melhus kommune.

Nye Veier skal bygge ny E6 fra Gyllan til Kvål. Det planlegges for firefelts motorvei og fartsgrense 110 km/t. Høyere fartsgrense og optimaliserte løsninger skal øke samfunnsnytten av veien i forhold til tidligere vedtatte reguleringsplaner (Statens vegvesen i 2016). Planområdet omfatter ca. 17,5 km ny E6 fra Gyllan til Kvål.

Kartet viser planavgrensingen. Du kan zoome deg inn og ut av kartet. 

Plandokumenter

Klikk her for å lese planprogrammet.
Klikk her for å lese planinitiativet.
Klikk her for å lese referat fra oppstartsmøte 01.12.20


Du kan medvirke
Merknader og opplysninger som kan ha interesse for planarbeidet kan sendes skriftlig til en av følgende kanaler:

Frist for å sende inn merknader er 26.02.2021


Åpent møte i uke 6
Det vil holdes et åpent møte i uke 6. Møtetidspunkt og sted annonseres på våre nettsider samt hos kommunens nettsider i løpet av uke 4. 


Har du spørsmål om planarbeidet, kan du ta kontakt med:

Jan Olav Sivertsen
915 46 871
jan.olav.sivertsen@nyeveier.no


eller

Lars Bjørgård
913 39 511
lars.bjorgaard@nyeveier.no

 

Dette varselet gjøres i henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8.

Bilder