Oppstart regulering E6 Gyllan – Kvål

Nye Veier varsler oppstart av reguleringsarbeid og høring av forslag til planprogram for E6 Gyllan-Kvål i Melhus kommune.

Nye Veier skal bygge ny E6 fra Gyllan til Kvål. Det planlegges for firefelts motorvei og fartsgrense 110 km/t. Høyere fartsgrense og optimaliserte løsninger skal øke samfunnsnytten av veien i forhold til tidligere vedtatte reguleringsplaner (Statens vegvesen i 2016). Planområdet omfatter ca. 17,5 km ny E6 fra Gyllan til Kvål.

Kartet viser planavgrensingen. Du kan zoome deg inn og ut av kartet. 

Plandokumenter

Klikk her for å lese planprogrammet.
Klikk her for å lese planinitiativet.
Klikk her for å lese referat fra oppstartsmøte 01.12.20


Du kan medvirke
Merknader og opplysninger som kan ha interesse for planarbeidet kan sendes skriftlig til en av følgende kanaler:

Frist for å sende inn merknader er 16.04.2021


Åpent folkemøte
10. februar ble det arrangert et digitalt folkemøte om planprogrammet. Klikk her for å se opptak av møtet. Klikk her for å se presentasjonen som ble brukt i møtet. Og klikk her for se spørsmål-og-svar fra møtet. 


Har du spørsmål om planarbeidet, kan du ta kontakt med:

Jan Olav Sivertsen
915 46 871
jan.olav.sivertsen@nyeveier.no


eller

Lars Bjørgård
913 39 511
lars.bjorgaard@nyeveier.no

 

Dette varselet gjøres i henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8.


Fastsatt planprogram
Melhus kommune fastsatte planprogrammet for E6 Gyllan -Kvål i kommunestyremøtet 1. juni, med noen endringer i forhold til Nye Veiers forslag til planprogram. Les mer og se hvilke traseer vi skal utrede her. 

 

Bilder