Planoppstart for E6 Skogheim – Fossum

Nye Veier har startet planprosessen for Vindåsliene i Midtre Gauldal kommune. Dette er for å legge til rette for firefelts E6 uten tunnel.

Nye Veier har startet reguleringsplanarbeid for E6 Skogheim – Fossum i Midtre Gauldal kommune. Det er også startet regulering av deponiområde ved Garli, med etablering av landbruksareal. Reguleringsarbeidet er en endring av deler av gjeldende reguleringsplan for E6 Ulsberg – Vindåsliene (planid: 2018001).

Hvorfor planarbeid?
Hensikten med planarbeidet er å danne grunnlag for bygging av ny firefelts E6 på strekningen uten tunnel. Gjeldende reguleringsplan har et tunnelløp på den aktuelle delstrekningen. Reguleringsendringen legger til rette for motorvei uten tunnel. Denne endringen gir grunnlag for høyere fartsgrense og økt trafikksikkerhet (hovedsakelig på grunn av midtdeler mellom kjøreretningene).

Planområdet for E6 er omtrent 2.500 daa og ligger vest for den regulerte traseen, ca. 2 km sør for Soknedal. Deponiområdet ved Garli er ca. 156 daa og inkluderer tilkomstvei til området.

Nye Veier er tiltakshaver i prosessen, med bistand fra Rambøll som plankonsulent.

I dette kartet ser du oppdatert plangrense. Her kan du zoome inn og ut. 


Merknader til oppstartsmeldingen og planprogram
Merknader og opplysninger som kan ha interesse for planarbeidet sendes til:
Nye Veier AS
Sluppenvegen 17B
7037 Trondheim

Merknader kan også sendes på e-post:
siri.hegre@nyeveier.no


Frist: 26.06.2020

Det vil holdes et åpent møte i uke 24. Mer informasjon om dette kommer på både kommunens og Nye Veiers nettsider i uke 23.

 

Her er planprogram for E6 Skogheim-Fossum
Her er referatet fra oppstartsmøtet.
Her kan du lese mer om hva Nye Veier ønsker å gjøre i Vindåsliene.

Bilder