Prosjektspesifikt underlag for E6 Kvænangsfjellet

Her kan du finne Nye Veier prosjektspesifikke underlag for E6 Kvænangsfjellet.

Dokumentene er en del av det prosjektspesifikke grunnlaget for kontraktsarbeidet og levering av kontraktsgjenstanden.

 

Brev til sametinget om planområde

Revidert planområde Rakkenes svingen

Revidert planområde Oksfjordhamn

Planprogram for E6 Kvænangsfjellet

Arkeologisk rapport - E6 Kvænangsfjellet

Detaljregulering-Kvænangsfjellet-Del 2-godkjent-plan-vedtatt-20.12.2016

Dimensjoneringsrapport til reguleringsplan

Illustrasjonshefte-Kvænangsfjellet-Del 1-godkjent-plan-vedtatt-20.12.2016

Illustrasjonshefte-Kvænangsfjellet-Del 2-godkjent-plan-vedtatt-20.12.2016

Illustrasjonshefte-Kvænangsfjellet-Del 3-godkjent-plan-vedtatt-19.12.2016

Konsekvensutredning naturmangfold

Konsekvensutredning reindrift

Områderegulering-Kvænangsfjellet-Del 1-godkjent-plan-vedtatt-20.12.2016

Områderegulering-Kvænangsfjellet-Del 3-godkjent-plan-vedtatt-19.12.2016

Planbeskrivelse E6 Kvænangsfjellet

Planbestemmelser E6 Kvænangsfjellet

ROS-analyse og risikoanalyse Kvænangsfjellet 2016

Byggherrens farekartlegginger SHA risikoforhold E6 Kvænangsfjellet

Revidert plan område – Mettevolltunnelen

Revidert plan område - Kvænangsfjellet

Kvænangen planområder

NINA rapport 1286- Langsiktige tiltak Kvænangsfjellet- Naturmiljø-protected

Notat sårbarhet naturmiljø Kvænangsfjellet

Suselva 2016-rapport

Rapport etter Risikokartlegging SHA, TS og YM Kvænangsfjellet

Geoteknikk - Kvænangsfjellet - Vurderingsrapport, reguleringsplan. Rapport nr 2013031895-032

Geoteknikk – Kvænangsfjellet – Datarapport 20130318895-030


Ingeniørgeologiske rapporter og skredfarevurderinger

Ingeniørgeologisk rapport

Ingeniørgeologiske vurderinger E6 Mettevollia-Rakkenesura

Skredsikring mot steinsprang og isnedfall i Rakkenesura

 

NGI rapporter

TN Vind og snødrift over Kvænangsfjellet_final

TN Vurdering av eksisterende steinsprangsikring ved Rakkenesura_endelig


E6 Kvænangsfjellet- tegninger desember 2019


B14

B24 Rakkeneslia 

B25 Mettevollia

B26 Kvænangsfjellet del 1

B27 Kvænangsfjellet del 2

B28 Buktelva

F01

F02