Samfunnsøkonomisk analyse E18 Kjørholt og Bamble tunneler

Nye Veier har ansvaret for bygging av ny firefelts motorvei fra E18 fra Langangen til Grimstad. For tiden pågår arbeid med reguleringsplan for strekningen E18 Langangen - Rugtvedt.

Nye Veier har ansvaret for bygging av ny firefelts motorvei fra E18 fra Langangen til Grimstad. Det pågår for tiden reguleringsplanarbeider for strekningen E18 Langangen – Rugtvedt. Nye Veier er byggherre for prosjektet som innebærer at Kjørholt og Bamble tunnelene skal rehabiliteres samtidig som det skal sprenges nye parallelle tunneler.

Netto samfunnsøkonomisk nytte

Samfunnsøkonomisk Analyse AS har vi beregnet netto samfunnsøkonomisk nytte av å gjennomføre utbedring av eksisterende tunneler og utsprengning av nye tunneler samtidig. Dette holdes opp mot at disse arbeidene kunne vært utført uavhengig av hverandre for eksempel med utbedring av tunnelene august 2017-juni 2018 og sprengning av nye tunnelløp i 2019. I begge tilfeller hadde E18-tunnelene måttet være stengt i anleggsperioden. Forskjellen på prosjektgjennomføringen ligger blant annet i at tunnelene slik prosjektet er nå, kan holdes stengt i en sammenhengende periode. Det såkalte nullalternativet ville medført at tunnelene i tillegg til å være stengt i denne perioden også måtte være delvis stengt i 2019.

Samfunnsøkonomisk Analyse AS har kommet fram til at samtidig gjennomføring gir en netto positiv prissatt samfunnsøkonomisk nytte på 54,2 millioner 2017-kroner. De peker blant annet på at

  • Investeringskostnadene er lavere når oppgradering og utsprengning av nye tunnelløp gjøres samtidig.
  • Trafikantene får økt nytte gjennom at E18 er stengt over en kortere tidsperiode.
  • Tiltaket vil gi lavere støynivåer og lavere utslipp til luft, i tillegg til at det er færre som blir eksponert for disse virkningene.
  • Det vil gi færre andre ulemper som en stengning vil medføre, f.eks. mindre utrygghet for syklende og gående.
  • Høyere historisk ulykkesfrekvens langs omkjøringen taler for at ulykkeskostnadene vil være lavere i tiltaket enn i nullalternativet.
  • ‘Nullalternativet’ medfører transport av masser ut av området, som vil forsterke de negative konsekvensene knyttet til ulykker, støy, utslipp til luft og andre ulemper.

Presentasjon av hovedfunn E18 KBT