Slik ivaretar Nye Veier vilthensyn i arbeidet med reguleringsplan E18 Tvedestrand-Bamble

Nye Veier ønsker å ivareta viktige trekkveier for hjortevilt langs den nye E18. Det er mange som engasjerer seg i spørsmålet om å ivareta vilthensyn. Grunneiere, jegere og kommunene og øvrige myndigheter er opptatt av hvilke løsninger som velges på dette området.

Nye Veier har iverksatt et omfattende kartleggingsprogram som fremdeles pågår. Målet er å finne gode og velfungerende løsninger for viltpassasjer når ny trafikksikker E18 skal realiseres mellom Tvedestrand og Bamble. I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for ny E18 Tvedestrand-Bamble er det å ivareta vilthensyn en integrert del av planleggingen. Derfor er det også etablert dialog med lokalkjente ressurspersoner og representanter fra ulike viltlag for å øke kunnskapen om trekkveier. 

Planarbeidet blant annet på
  • Den vedtatte kommunedelplanen for E18 Dørdal-Grimstad
  • Det vedtatte planprogrammet for arbeidet med reguleringsplanen E18 Tvedestrand-Bamble
  • Dialogmøter og innspill fra grunneiere, viltlag, kommunene og øvrige myndigheter
  • Forundersøkelse med viltkameraer og snøsporing utført av Faun Naturforvaltning AS
  • Kartlegginger av vilttrekk på E18 Tvedestrand-Arendal og E18 Rugtvedt-Dørdal som åpnet i 2019
  • Gjeldende håndbøker
  • Oppdatert viltfaglig kunnskap og utredninger utført av Elgprosjektet i Akershus og Faun Naturforvaltning AS
Viltkartlegginger øker kunnskapsgrunnlaget

Det er gjennomført et omfattende kartleggingsarbeid i forbindelse med reguleringsplanprosessen. Viltpassasjer og andre krysninger som er ment å ivareta viltet vil i den nye reguleringsplanen bli plassert og foreslått dimensjonert etter oppdatert kunnskap om vilt. I møtene med kommunene er kunnskapsgrunnlaget viktig som bakgrunn for forslag til krysninger eller konstruksjoner som skal ivareta viltet. I tillegg har det vært møter med lokale interessenter og viltnemnder for å innhente kunnskap og sikre at de er involvert i planarbeidet.

På vegne av Nye veier har COWI AS og Faun Naturforvaltning AS kartlagt og vurdert mange delområder langs den nye veilinjen. Hensikten ved en slik kartlegging har vært å gi en faglig vurdering av behovet for faunapassasjer i ny firefeltsvei mellom Tvedestrand og Bamble. Ny vei vil i deler av strekningen gå langs eksisterende E18. Viltet har kjente trekkveier og påvirkningen på viltet er mindre i disse tilfellene. Der den nye veien får ny trasé må etablering av viltkrysninger etableres for å finne gode og egnete plasseringer og riktig dimensjonering. De best fungerende passasjene vil være der vegetasjon og topografi beholdes. Passasjer under større bruer vil også kunne fungere godt. Der det ikke ligger til rette for naturlig passering i plan, kan det være aktuelt å etablere av viltoverganger som er best mulig tilpasset terrenget på hver side av veien. Så langt det er mulig vil Nye Veier søke å beholde vegetasjonen nær viltpassasjene. Dette sikrer at viltet kan holde seg i skjul mest mulig.

Utfordringer i kryssområder

Det blir viltgjerder langs hele den nye E18 Tvedestrand-Bamble. I store kryssområder kan det imidlertid være utfordringer når det gjelder å unngå vilthendelser. I 2019 åpnet både ny E18 Tvedestrand-Arendal og E18 Rugtvedt-Dørdal. Det er viltgjerder på begge sider av veien på disse strekningene, men åpninger i gjerdene ved kryssområdene på Grenstøl ved E18 i Tvedestrand, Longum ved E18 i Arendal og på Langrønningen ved E18 i Bamble. Erfaringene som er høstet her blir tatt med i videre planlegging og utforming av kryssområder på ny E18 Tvedestrand-Bamble.

Det vil alltid være mulig for hjortedyr å komme inn til E18 i kryssområdene. Det er viktig at dyr som har kommet inn på fylkesveier eller næringsområder har mulighet for å komme seg ut fra anlegget uten å bli skadet. Det kan være en utfordring å sikre at gjerder ikke hindrer dyr i å finne tilbake til skogen. Det er flere aktuelle tiltak for eksempel bygge porter i viltgjerdene eller bygge sluser der viltet kan komme ut. Videre vil det være kameradekning langs hele den nye veistrekningen og variable fartsgrenseskilt. Vegtrafikksentralen kan dermed både varsle viltnemndene og sette ned farten på veien. Dette er viktige tiltak for å hindre viltpåkjørsler.

Nye Veier har igangsatt et 5-årig prosjekt for etterundersøkelser av viltets bruk av faunapassasjer på E18 Rugtvedt – Dørdal. Prosjektet gjennomføres av Norconsult AS i samarbeid med viltmenda i Bamble kommune.

Nye Veier har et samarbeid med Tvedestrand videregående skole om viltkartlegging på strekningen E18 Tvedestrand-Arendal. Erfaringene så langt viser at viltet benytter de etablerte viltpassasjene. Les mer om saken Videregående skole i Tvedestrand skal overvåke viltpassasjer på E18 Tvedestrand-Arendal 

Bilder