Slik kan ny E6 i Stjørdal bli

Reguleringsplanen for Stjørdal-parsellen for E6 Kvithammar-Åsen er nå ute på høring. I denne ferske animasjonsfilmen kan du se hvordan den nye motorveien kan bli.

Den firefelts motorveien vil gå fra Kvithammar og nordøstover gjennom Forbordsfjellet via Langsteindalen til kommunegrensen mellom Stjørdal og Levanger. Den nye traséen inneholder blant annet en 6,1 km lang tunnel gjennom Forbordsfjellet, bro over Vollselva og Nordlandsbanen, dagsone i Langsteindalen og ombygging av eksisterende kryss på Kvithammar. I denne filmen får du et inntrykk av hvordan veien kan bli når den er ferdig i 2025/2026.

 

Denne traséen er en del av den nye E6-en som skal gå fra Kvithammar til Åsen (19 km). Eksisterende vei preges av høy sårbarhet. Strekningen er ulykkesbelastet og består i hovedsak av tofelts vei med til dels skarpe svinger og mye stigning/fall. Det er på deler av strekningen stor risiko for storulykker, samtidig som det mangler omkjøringsmulighet ved Langstein og i Vudduddalen. Trafikkutviklingen tilsier at trafikksikkerhet og kapasitet må forbedres.    

Den nye veien skal blant annet:

  • redusere konsekvensene ved stenging av E6
  • redusere ulykkesrisikoen på strekningen
  • forbedre framkommeligheten på strekningen
  • redusere reisetiden og bedre forutsigbarheten for trafikantene
  • legge til rette for god nærings- og samfunnsutvikling og forutsigbar arealbruk
  • bedre forholdene for myke trafikanter


Planforslag på høring
Planforslaget for denne parsellen er nå ute på høring. Frem til 05.11.20 kan du komme med merknader til dette forslaget. Du kan enten legge inn merknader i Merknadsportalen eller sende dem i en e-post til postmottak@stjordal.kommune.no eller som brev til Stjørdal kommune. Adressen er Stjørdal kommune, Postboks 133, 7501 Stjørdal. Her finner du alle plandokumenter

Digitalt folkemøte og åpen kontordag
Husk også det digitale folkemøtet om denne reguleringsplanen, 21.10.20 og åpen kontordag 29.10.20. Klikk her for å lese mer om disse arrangementene

Bilder