Slik vil Nye Veier sikre Mandals drikkevann

I denne presentasjonen viser Nye Veier hvordan man på en trygg måte fører frem ny, trafikksikker E39 samtidig som man sikrer Mandal et robust drikkevannsystem.

TRYKK HER FOR PRESENTASJON.

Dokumentasjon på tiltakene er utførlig beskrevet i plandokumentene. Nye Veier har laget en kortversjon av innholdet i planene som er laget for å trygge Mandals drikkevann. Oppsummert slås det fast at løsningene skal sikre at kvaliteten og tilgang på drikkevann ikke skal påvirkes av veiprosjektet verken i anleggsfasen eller i fremtiden.
Prosjektleder Håkon Lohne i Nye Veier- Målet med dette er å oppklare eventuelle misforståelser. Det har gjennom hele planprosessen vært interesse for hvordan man skal løse oppdraget med å bygge ny, trafikksikker vei og samtidig trygge et robust drikkevannssystem. Vi ønsker med denne presentasjonen å vise hvordan vi skal løse oppdraget, sier prosjektleder Håkon Lohne i Nye Veier.
Det er gjennomført detaljert risiko og sikkerhetsanalyse sammen med alle relevante instanser. Funnene der er hensyntatt i planarbeidet.
Områdeplanen for ny, trafikksikker firefelts motorvei fra Mandalselva til Herdal i Lyngdal er gjenstand for 2. gangsbehandling i Lindesnes kommune. 31. mars legges saken frem for plan og samfunnsutvikling-utvalget og 23. april skal planen endelig behandles i Lindesnes kommunestyre. Lyngdal kommune vedtok planen 26. mars.

Bilder