Starter planarbeidet for ny E6-strekning mellom Nedgård og Toset

Nye Veier går i gang med å forbedre planen for ny E6 gjennom Rennebu kommune fra Nedgård i sør til Toset i nord. Nå skal det reguleres ny E6 og et nytt kryss sørøst for Ulsberg. Den nye veien og krysset er en bedre løsning for trafikantene, og gir mer igjen for samfunnet. Et planskilt kryss mellom rv. 3 og E6 bygges for utvikling av de to viktige transportårene fra Oslo til Trondheim.

- Denne reguleringsplanen er et resultat av vår modell for gjennomføring av prosjektene. Tidlig involvering av entreprenøren FCC Construcción med firmaene Johs. J. Syltern og Rambøll ga resultater. De har utviklet denne løsningen sammen med Nye Veier. Vi har jobbet godt sammen og vi har funnet en løsning, som er til det beste for trafikantene, sier Johan Arnt Vatnan, utbyggingsdirektør i Nye Veier. Statens vegvesen stiller seg også bak denne løsningen.

Plassering og utforming av krysset tar høyde for sannsynlig utvikling av både rv. 3 og E6. Krysset bygges som et toplanskryss og gir vesentlig bedre trafikksikkerhet og trafikkavvikling. Reisetiden kortes betydelig ned når hastigheten økes nord for krysset og høyere hastighet sørover fra krysset til dagens E6. Den nye traséen gir bedre stigningsforhold, lavere forbruk av drivstoff og utslipp av klimagasser.

I september 2019 ble det vedtatt reguleringsplan for ny E6 fra Ulsberg til Vindåsliene. Den søndre delen av denne planen, mellom Ulsberg og Toset, vil bli opphevet dersom ny plan blir vedtatt. Når reguleringsplanen er vedtatt kan FCC Construcción med firmaene Johs. J. Syltern og Rambøll starte anleggsarbeidet. Denne planen innebærer at Nye Veiers strekning mellom Ulsberg og Melhus utvides sørover, og denne utvidelsen skal vedtas av Stortinget.

 

I dette kartet ser du plangrensen. Du kan zoome ut og inn. 


Ny løsning innebærer flere endringer sammenliknet med reguleringsplanen fra 2019 og andre planer. Strekningen er på 9,5 kilometer fra Toset i nord til Nedgård i sør. Nord for Ulsberg blir veien lagt øst for Dovrebanen, øst for dagens E6 og øst for den vedtatte reguleringsplanen. Tunnelen gjennom Tosetberget nord for Ulsberg foreslås erstattet med en firefelts vei med midtdeler sørover til det nye Ulsbergkrysset. Her kan hastigheten økes fra planlagt 80 km/t til 110 km/t over flere kilometer. Sør for krysset bygges ny bru over Orkla, en kort tunnel, og ny to- og trefelts veg i cirka fem kilometer før kryssing av Dovrebanen, elva Gisna og Fylkesveg 6510. Den nye E6 traséen knyttes til eksisterende E6 fem kilometer sør for krysset.

Nå legges planprogrammet ut på offentlig høring med varsel om oppstart av planarbeid. Planprogrammet er som en oppskrift på formålet med arbeidet, prosessen, medvirkning, eventuelle alternativer og behovet for utredning. Dette er første mulighet til å påvirke det endelige resultatet. Saksgangen for reguleringsplanen følger plan- og bygningsloven, forskrift om konsekvensutredninger og tilhørende veiledningsmateriale.

Planprogrammet skal vedtas av Rennebu kommune med eventuelle endringer som følge av innkomne merknader. Etter fastsetting av planprogrammet kan arbeidet med selve planforslaget starte opp. I arbeidet med den kommende reguleringsplanen vil ulike innspill bli vurdert, og utredningene som er definert i planprogrammet gjennomføres. Når forslaget til reguleringsplan er ferdig sendes planen ut til offentlig ettersyn hos offentlige myndigheter, grunneiere, lag og foreninger og andre interessenter. Innkomne merknader til reguleringsplanen skal vurderes i planarbeidet før reguleringsplanen vedtas av kommunestyret.

Nye Veier AS er tiltakshaver og konsulentfirmaet Rambøll Norge AS er engasjert for å utarbeide planforslaget.

 

Åpent møte og kontaktinformasjon

Det vil holdes et åpent møte i uke 40. Møtetidspunkt og sted annonseres på kommunens og Nye Veiers nettside i uke 38.

Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til Nye Veier v/Arild Mathisen, tlf. 47752696 eller Jan Olav Sivertsen, tlf. 915 46 871.

Varsel om oppstart kan også ses på hjemmesiden til Rennebu kommune. Innspill til planarbeidet sendes Nye Veier AS, Sluppenvegen 17b, 7037 Trondheim, eller arkivtrd@nyeveier.no innen 14.10.2020

 

Klikk her for å lese planprogrammet.

Klikk her for å lese referatet fra oppstartsmøtet 19.08.20

Bilder