Status fra E6 Ulsberg – Vindåsliene

Prosjektet er i innspurten på optimaliseringsfasen og forbereder anleggsstart etter sommeren.

Nye Veier har siden vinteren 2019/2020 jobbet med å optimalisere prosjektet E6 Ulsberg – Vindåsliene. Det har tidligere blitt annonsert anleggsstart i juli dette året, men fordi optimaliseringsarbeidet har tatt mer tid enn antatt, er dette skjøvet til etter sommeren. Nye Veier har tidligere signalisert at det vil bli holdt et informasjonsmøte før sommeren om det kommende anleggsarbeidet. Dette møtet blir nå flyttet til etter sommeren.

 

Prosjektet har gjennomført noe forberedende arbeider, deriblant den nye skytterbanen i Gammelstødalen. Dette arbeidet ferdigstilles nå. Utover det er det relativt rolig på anlegget, og i sommer vil det bli full stans.

 

Det pågår også arbeid med omregulering av veitrasé i Vindåsliene. Foreslått alternativ vil etter planen bli lagt ut til offentlig ettersyn og høring i løpet av høsten.