Stort interkommunalt plansamarbeid for ny E18 i Telemark og Aust-Agder

Det er igangsatt et stort interkommunalt plansamarbeid for ny motorvei i Aust-Agder og Telemark. Samhandling og informasjon er nøkkel til suksess.

Det er høyt aktivitetsnivå i E18-utbyggingsområdet og utbyggingen av strekningene Tvedestrand-Arendal, Rugtvedt-Dørdal og Kjørholt og Bamble tunneler pågår for fullt. Kommunene på strekningen har i samarbeid med Nye Veier nå startet opp planleggingen av de resterende E18-strekningene fra Dørdal til Tvedestrand og fra Arendal til Grimstad. Gjennom St.meld. 25 På rett vei – reformer i veisektoren fikk Nye Veier ansvaret for å gjennomføre overordnet planarbeid og avklare korridoralternativer for disse strekningene.

-Vi har store ambisjoner om å gjennomføre dette som et innovativt og fremtidsrettet veiprosjekt gjennom en fulldigital planprosess og ved å utfordre tradisjonelle rutiner. Vi søker derfor etter en samarbeidspartner som hjelper oss å tenke nytt, sier Finn Aasmund Hobbesland, direktør for planprosesser og samfunnskontakt i Nye Veier.

De 7 berørte kommunene i Telemark og Aust-Agder har vedtatt å inngå et interkommunalt plansamarbeid for hele strekningen. Interkommunalt plansamarbeid er beskrevet i plan og bygningsloven, men det er ikke mange eksempler på interkommunalt plansamarbeid i veibygging i Norge. Nye Veier har fått ansvaret for å tilrettelegge for planprosessen og selskapet tror interkommunalt plansamarbeid er en veldig god løsning for dette store og viktige prosjektet.

-For å lykkes med prosessen er det svært viktig at kommunene, innbyggere, grunneiere og andre interessenter holdes orientert og får løpende mulighet til å gi innspill til planprosessen. Aktuelle tilbydere utfordres på å komme med gode forslag til hvordan planprosessen kan bli åpen og inkluderende. For å få dette til på en god måte blir det viktig å utvikle digitale metoder for kommunikasjon og saksbehandling. Tradisjonell plankompetanse må kompletteres med gode rådgivere innen kommunikasjon og med kunnskap om offentlig saksbehandling. Nye Veier har som målsetning at planlegging og utbygging skal være fulldigital i 2020 og vi håper fagmiljøene griper anledningen til å bli med på en nytenkende prosess som krever en kombinasjon av effektiv prosjektstyring, solid planarbeid, og videreutvikling av metoder for digital planlegging og medvirkning, sier Solfrid Førland, planansvarlig E18 i Nye Veier.

Prosjektet har tre viktige samfunnsmål:

  • Bidra til å nå de sektorpolitiske målene i Nasjonal Transportplan 2018-29
  • Skape et sikkert transportsystem som fremmer verdiskaping i kommunene og utvikler hele regionen
  • Utvikle et samfunnsøkonomisk lønnsomt transportsystem

Interkommunalt plansamarbeid er hjemlet i plan- og bygningsloven kapittel 9. Det skal etableres et styre for plansamarbeidet med delegerte fullmakter. Kommunene skal politisk oppnevne styremedlemmene. Styret for det interkommunale plansamarbeidet får muligheten til å være med på hele planprosessen har stort ansvar for å utvikle et stort og viktig samferdselsprosjekt. Selv om planarbeidet ledes av et politisk oppnevnt styre skal kommunedelplan med konsekvensutredning vedtas i alle kommunene.

Forslaget til korridor for hele strekningen skal være klar i løpet av 2018 og ambisjonen er at kommunedelplanen er vedtatt før sommeren 2019.