Trasévedtak for E6 Gyllan – Kvål

Kommunestyret i Melhus kommune har vedtatt at de vil gå for traséalternativ 1.1A og 2.1 når Nye Veier skal bygge ny E6 fra Gyllan til Kvål. Dette er i tråd med Nye Veiers anbefaling.

Det var et enstemmig kommunestyre i Melhus som 25. oktober vedtok å gå videre med traséalternativ 1.1A og 2.1 for ny E6 fra Gyllan til Kvål.


Nå har et enstemmig kommunestyre vedtatt at de ønsker å gå for alternativ 1.1A med 100 km/t og alternativ 2.1 fra Homyrkamtunnelen. Dette ble besluttet i kommunestyremøtet i går, 25. oktober. Traseen går på østsiden av Gaula fra Gyllan til Røskaft, hvor den så krysser elva og går på vestsiden ved Evjengrenda og så videre til Kvål hvor den kobles til ny E6. Nye Veier er fornøyd med å komme et skritt videre i denne saken.

– Det er viktig å få en endelig avklaring av korridorvalg for ny E6 fra Gyllan til Kvål, slik at vi kan ta fatt på reguleringsarbeidet og avklaringene inn mot de som blir berørt av utbyggingen, sier Arild Mathisen, prosjektutviklingssjef i Nye Veier.


Fra kommunestyremøtet tirsdag 25. oktober. Jan Olav Sivertsen, prosjektleder plan i Nye Veier, er ved talerstolen. 

 

Omfattende prosess
Nye Veier har fått i oppdrag av Stortinget å bygge ny E6 fra Gyllan til Kvål. Planarbeidet startet høsten 2020. Siden den gang har det blitt utført et grundig og omfattende arbeid der Nye Veier, sammen med deres rådgiver Norconsult, har vurdert flere traséalternativer. En konsekvensutredning (KU) for alle traséalternativene har vært på høring, og etter krav fra flere myndigheter ble det utarbeidet en tilleggsrapport som blant annet inneholder en mulighetsstudie for å ha fartsgrense 100 km/t i stedet for 110 km/t, slik dagens veinormaler tilsier. Denne tilleggsrapporten har også vært på høring. Mathisen berømmer samarbeidet med Melhus kommune og sektormyndighetene.

– Dialogen har vært god, der vi som tiltakshaver har blitt utfordret på en konstruktiv måte og planvedtaket fra 2016 har blitt forbedret på sentrale punkter, sier han.

Med dette vedtaket kan Nye Veier nå starte arbeidet med å utarbeide en reguleringsplan for den vedtatte traseen. Målet er å ha en vedtatt reguleringsplan på plass før valget høsten 2023.

Bilder