Varslingsdokumenter og forslag til planprogram for E6 Kvænangsfjellet

Her finner du varslingsdokumenter og forslag til planprogram for E6 Kvænangsfjellet.

Nye Veier er i gang med detaljreguleringen for E6 over Kvænangsfjellet i Troms og Finnmark fylke. Planarbeidet utløser krav til konsekvensutredninger, og i den forbindelse sendes forslag til planprogram på høring og offentlig ettersyn samtidig med varsel om planoppstart. Planforslaget utarbeides i samspill med entreprenør og planfaglig rådgiver Rambøll Norge AS.

Bakgrunn

I 2016 vedtok kommunene Nordreisa og Kvænangen til sammen tre reguleringsplaner for utbedret vei over Kvænangsfjellet. Disse planene ble fremmet av Statens vegvesen. I juni 2019 overførte Samferdselsdepartementet strekningen til Nye Veier AS. For å kunne realisere vegprosjektet innenfor gitte rammer, har det vært behov for å gjøre visse optimaliseringer i de tidligere vedtatte planene. Disse endringene er av en slik karakter at det kreves utarbeidet ny reguleringsplan. Det er redegjort nærmere for prosjektets bakgrunn, innhold, planprosess, utredningsbehov, framdrift mm. i planprogrammet som du finner lenger nede i denne saken.

 

Her ser du planområdet for E6 Kvænangsfjellet. Her kan du zoome inn og ut. 

 

 

Klikk på lenkene for å se:

Forslag til planprogram

Referat fra planoppstartsmøte med Kvænangen og Nordreisa kommuner

Planinitiativ innsendt til kommunene

Varslingsbrev

 

Innspill eller spørsmål?

Har du innspill til varsel om planoppstart og/eller planprogrammet, send det til:

Nye Veier AS
Sluppenvegen 17b
7037 Trondheim

eller på e-post til

siri.hegre@nyeveier.no

 

Frist: 17.07.2020

 

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til:

Planleggingsleder Jan Olav Sivertsen
915 46 871
jan.olav.sivertsen@nyeveier.no

eller

Prosjektleder Steinar Rask
476 16 808
steinar.rask@nyeveier.no

Bilder