Vedtatt opphevelse av kommunedelplan for del av E39 Fardal - Vatlandstunnelen

I Lyngdal kommunestyre den 18.06.20 (sak 67/2020) ble det fattet vedtak om opphevelse av del av kommunedelplan for E39 Fardal – Vatlandstunnelen, PlanID 201410.

Vedtaket omfatter kun den strekningen av kommunedelplanen som i Lyngdal kommune dekkes av områdereguleringen for E39, PlanID 201805.

Planvedtaket kunngjøres herved iht. plan- og bygningslovens §11-15. Saksdokumenter finnes på Lyngdal kommunes nettside og på https://e39mandal-lyngdal.no/

Kommunestyrets vedtak kan ikke påklages (jfr. pbl § 11-15).

Kontakter

Håkon Lohne, planprosessleder: Telefon: 977 14 881. E-post: haakon.lohne@nyeveier.no