Veien videre for arbeidet med reguleringsplan for nye E18 Dørdal-Tvedestrand

Styret for det interkommunale plansamarbeidet har nå fastsatt planprogrammet for arbeidet med reguleringsplanen for nye E18 Dørdal-Tvedestrand. Planprogrammet er oppskriften for det videre utredningsarbeidet i månedene framover.

-De nærmeste månedene blir viktige for oss i kommunene. Det er nå detaljene for den nye veien skal på plass og forslaget til reguleringsplanen skal utformes. Ut på vårparten neste år skal forslaget først legges ut på høring og så fram for kommunene til endelig behandling. I styret er vi opptatt av det også framover blir tett og grundig involvering underveis med alle kommunene fram mot endelig planvedtak. Dette er et av de største prosjektene kommunene jobber med, sier Per Kristian Lunden, ordfører i Risør og styreleder i det interkommunale plansamarbeidet E18 Dørdal-Grimstad.

Det interkommunale plansamarbeidet omfatter de åtte kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Risør, Vegårshei, Tvedestrand, Arendal og Grimstad. Området det nå utarbeides reguleringsplan for omfatter ca 54 km gjennom de seks kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Risør, Vegårshei og Tvedestrand.   

-Vi er fornøyde med at planprogrammet nå er fastsatt. I tillegg til det faglige utredningsarbeidet de nærmeste månedene, blir det dialogmøter med lag og foreninger og innbyggere. Vi har dessuten utstrakt møtevirksomhet med administrasjonen i kommunene og øvrige myndigheter. I tråd med styrets vedtak legger vi opp til tett samarbeid og dialog med kommunene framover. Det å få på plass endelig reguleringsvedtak er en av flere viktige forutsetninger for å kunne gå videre til utbygging, sier Jørn Rinde, prosjektsjef i Nye Veier for E18 Dørdal-Tvedestrand. 

Effektiv, trygg og god vei 

Det var et enstemmig styre i det interkommunale plansamarbeidet som vedtok å fastsette planprogrammet for E18 Dørdal – Tvedestrand.

-Vi trenger en effektiv, trygg og god vei som ikke bli for dyr. Mange detaljer skal inn i reguleringsplanen, men vi må også legge inn frihetsgrader så entreprenøren har noe handlingsrom når de skal prosjektere detaljer. Det er stort trykk på arbeidet nå. For styret i det interkommunale plansamarbeidet er det viktig at Nye Veier lager en så detaljert plan som mulig for samarbeidet med kommunene fram mot sommeren 2021. Vi må ha en omforent samarbeidsform som involverer kommunene i avveininger og prosesser underveis i planarbeidet. Vi skal være tett på prosessen hele veien fram til forslaget til reguleringsplan, sier Lunden.

Etter høringsperioden var det kommet inn 218 innspill. Noen av temaene som går igjen er:

 • Støy, støv og annen forurensning fra veien
 • Plassering av deponiområder
 • Anleggsveier og anleggsfasen
 • Skogsbilveier
 • Friluftsområder
 • Naturmangfold
 • Viltkryssinger
 • Grunnerverv og innløsing

Enstemmig vedtak i det interkommunalle plansamarbeidet 4. november

 • I medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 fastsettes forslag til planprogram datert 28.10.2020 for E18 Dørdal – Tvedestrand
 • I kapitel 4.1 i planprogrammet tilføyes at det ikke skal jobbes videre med alternative veilinjer i området utenfor kommundelplangrensa nordvest for Skjerkholtdalen.

Styret vedtok disse tilleggene om forventninger til det videre planarbeidet

 • Viltpassasjene er eneste mulighet for storvilt og annet vilt til å krysse E18. Utforming og plassering av viltpassasjene skal baseres på oppdatert kunnskap. Det er også viktig å sørge for at reguleringsplanen beskytter arealene ved viltpassasjene, slik at de ikke blir gjenbygd og mister sin funksjon.
 • Fv. 416 mellom E18 og de potensielle anleggsveiene ‘Limyrveien og/eller Vierliveien’ i Vegårshei er ikke omfattet av varselgrensen, men tas senere inn i planområdet dersom vurderingene rundt lokalveinettet tilsier at dette er nødvendig.
 • Det skal også være fokus på sikkerhet for myke trafikanter på FV 416 i forbindelse med kryssløsninger og av- og på-kjøringsramper fra Barlinddalen mot Vegårshei.
 • Styret forutsetter en tett og grundig involvering med alle kommunene i reguleringsarbeidet fram mot endelig planvedtak. Det lages en så detaljert plan som mulig for samarbeidet mellom kommunene og Nye Veier fram mot sommeren 2021. Det etableres også en omforent samarbeidsform som ikke bare involverer kommunenes planressurser i ferdige forslag, men også avveininger og prosesser underveis i planarbeidet.

Bilder