Planprogrammet for konsekvensutredningen E18 Tvedestrand - Gjerstad er fastsatt

Nye Veier oversendte revidert planprogram til det interkommunale plansamarbeidet fredag 23. juni. Til sammen kom det om lag 170 innspill fra privatpersoner, lag, foreninger og offentlige myndigheter til planprogrammet da det var på høring og offentlig ettersyn. Planprogrammet for konsekvensutredningen ble fastsatt av styret i det interkommunale plansamarbeidet 29. juni. 2023.

 

Figuren viser de fire korridoralternativene. Også kombinasjoner mellom de ulike alternativene kan være aktuelle. Varslingsgrense (28.08.2020) er angitt med svart stiplet strek, mens tilleggsvarsel (30.03.2023) er angitt med rød stiplet strek.

Den 30. mars 2023 kunngjorde Nye Veier utvidelse av varslingsgrensen for detaljregulering for E18 Tvedestrand – Gjerstad. Samtidig med dette ble planprogram for E18 Tvedestrand – Gjerstad lagt ut på høring og offentlig ettersyn. Dette ble fastsatt av kommunene gjennom styret i det interkommunale plansamarbeidet 23. mars 2023. Fristen for å gi innspill var 21. mai 2023.

Planprogrammet for konsekvensutredningen ble fastsatt av styret i det interkommunale plansamarbeidet 29. juni. 2023.

Planprogrammet for konsekvensutredningen er fastsatt

Planprogrammet som ble lagt ut på høring og offentlig ettersyn beskriver plan- og utredningsarbeidet som skal gjennomføres. Det gir også en status i det pågående planarbeidet, beskriver de fire korridorene som skal konsekvensutredes, og hvordan medvirkningen skal skje.

Planprogrammet inneholder dessuten en oversikt over de forskjellige aktørene i planarbeidet, deres roller og ansvar. I tillegg inneholder planprogrammet en nærmere beskrivelse av, og anbefaling om den videre medvirknings- og beslutningsprosessen frem til endelig vedtatt reguleringsplan.

Det kom om lag 170 innspill til planprogrammet da det var ute til høring og offentlig ettersyn. Blant innspillene som kom inn til den utvidede varslingsgrensen og forslag til planprogram var 12 innspill var sendt inn fra offentlige myndigheter, 13 stykker sendt fra ulike lag og foreninger, mens 145 stykker kom fra privatpersoner.

I all hovedsak omhandlet innkomne synspunkt og innspill om følgende:

  • Tilslutning til at det skal utredes flere alternativer
  • Viktigheten av å ta hensyn til naturmangfold, kulturmiljø, klima, vann, vassdrag og friluftslivsområder
  • Viktigheten av å bevare og sikre gode boligområder og bomiljøer
  • Videre medvirkning i planarbeidet
  • Støy og luftforurensning
  • Samfunnssikkerhet og beredskap knyttet til naturfare, klima, kritisk infrastruktur i planområdet, digitalisering, ulykkesrisiko, beredskapsveier og risiko i anleggsfasen
  • Massehåndtering
  • Planlagt transmisjonsnettanlegg

Innspillene og merknadene er oppsummert og vurdert i dokumentet "Merknadsoppsummering" som skal følge den videre saksgangen.

Plandokumentene

Les mer om plandokumentene under planprosess:

Nye Veier benytter Statens vegvesen sin Håndbok V712 som beskriver hvordan konsekvensanalyser bør utføres på prosjektnivå. Denne enhetlige metoden sikrer at veg- og transportprosjekter i størst mulig grad blir sammenliknbare på tvers av geografisk lokalisering og uavhengig av hvilke fagpersoner som utarbeider utredningene.