Slik jobber E16-prosjektet med kommunikasjon og medvirkning

God kommunikasjon, åpen dialog og reell medvirkning er prioriterte oppgaver for det interkommunale plansamarbeidet. Planene blir bedre når innbyggere, organisasjoner, næringsliv og myndigheter er involvert.
e16portalen.no

Prosjektets kanaler for medvirkning har denne høsten vært folkemøter, dialogmøter, e16portalen.no og særskilte opplegg retta mot de yngre målgruppene. Prosjektet sender også regelmessig ut pressemeldinger med viktig informasjon til media, og kommunene deler informasjon via sine Facebook-sider. Medvirkning og kommunikasjon skjer i samarbeid mellom kommunene og Nye Veier, og det er opprettet arbeidsgrupper for de ulike kommunikasjons- og medvirkningsområdene. 

Primærkanalen for nyheter, informasjon og formelle dokumenter tilknyttet prosjektet er e16portalen.no. I høringsperiodene fungerer denne også som merknadsportal, der innspill til planarbeidet kan legges direkte inn i en digital kartløsning.

Medvirkning med barn og unge har vært vektlagt denne høsten gjennom både ungdomsrådsmøter og undervisningsopplegg i faget «demokrati og medborgerskap» for åttendeklassinger ved fire ungdomsskoler i regionen. De yngre innbyggerne har også fått en egen innspillsportal under e16portalen.no. Ungdomsrådene har ønsket å videreføre medvirkningsaktivitetene i tiden fremover. Prosjektet har mottatt mange innspill fra yngre innbyggere. Disse er verdifulle i det videre planarbeidet.

Digital medvirkning

Vi lever i en spesiell tid, og pandemien har også satt sitt preg på medvirknings- og kommunikasjonsopplegget til prosjektet. Som i samfunnet for øvrig, har de fleste møter og medvirkningstiltak i E16-prosjektet foregått på digitale plattformer. Noen har savnet muligheten for å være fysisk sammen i tradisjonelle folkemøter. Samtidig er det slik at prosjektet har nådd ut til flere og andre målgrupper gjennom de digitale kanalene og møteplassene, enn det planprosjekter ofte har gjort tidligere.

Alle medvirknings- og kommunikasjonsaktivitetene i høst skal nå gjennomgå en evaluering. E16-prosjektet tar med seg det som har fungert bra videre og gjør forbedringer der det er nødvendig i planleggingen av nye runder med kommunikasjons- og medvirkningsaktiviteter i 2021.

I styremøtet i interkommunalt plansamarbeid 26. november, la kommunene og Nye Veier fram en statusrapport som ga et oversiktbilde av hvordan prosjektet arbeider med kommunikasjon og samhandling.

Hva er E16-prosjektet?

Strekningen er cirka 60 kilometer og går gjennom de fire kommunene Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger. Strekningen ble tildelt Nye Veier våren 2019. Sammen med de fire berørte kommunene skal Nye Veier planlegge og bygge ny E16 fra Kongsvinger til E6. Kommunestyrene har sluttet seg til at arbeidet med kommunedelplan er organisert i et interkommunalt plansamarbeid. Det er etablert et styre bestående av ordførerne som skal lede planarbeidet. 

Saken er første gang publisert på e16portalen

Bilder