Styret i det interkommunale plansamarbeidet skal behandle planprogrammet

Veiplanleggere og fagfolk i E16-prosjektet har gjennomgått alle de nærmere 1 200 høringsinnspillene. Onsdag 16. desember skal justert planprogram og en oppsummering av innspill og merknader behandles i styremøtet for det interkommunale plansamarbeidet.
Planprogrammet for arbeidet med kommunedelplan

Planprogrammet kalles gjerne prosjektets kokebok eller bruksanvisning. Det skal gi veiplanleggerne rammene de trenger for å lage en kommunedelplan for E16-prosjektet. En ny vei er et stort inngrep som får konsekvenser på godt og på vondt. Planprogrammet beskriver hvordan veiplanleggerne skal gå frem for å få til god medvirkning, hvilke temaer og verdier de skal undersøke, og hvilke metoder de skal støtte seg på i de vanskelige avveiningene der interesser og verdier står mot hverandre.

Det store antallet innspill vitner om et bredt folkelig engasjement i de fire kommunene. De fleste er sendt inn av enkeltpersoner, lag, foreninger og næringsliv, men også myndigheter og offentlige virksomheter har gitt sine innspill. Om lag 60 innspill gjelder for flere eller alle kommunene. De øvrige fordeler seg geografisk slik: Kongsvinger kommune (70), Sør-Odal kommune (250), Nes kommune (340) og Ullensaker kommune (380). 

Innspillene er nå samlet i en rapport som heter «Merknadsdokumentet». Der er innspillene ordnet geografisk, og innspill fra barn og unge er oppsummert i en særskilt del. Når styret har vedtatt planprogrammet, legges det – sammen med alle innspill og merknader – ut på e16portalen.

Temaer privatpersoner, foreninger, myndigheter og ungdommer har vært opptatt av

Bekymring for inngrep i nærområder er en fellesnevner i de fleste av innspillene. Friluftsområder er det temaet folk, lag og foreninger gir uttrykk for å være mest opptatt av. Over halvparten av innspillene handler om friluftsområder, og hvor det uttrykkes bekymring for inngrep og forringelse av slike områder. Temaet opptar innbyggere i alle kommunene, og hovedvekten av innspill om denne tematikken kommer fra folk og foreninger i nærheten av tettbygde områder og i større boligområder. Innspill om friluftsliv er også ofte koblet til støy og folkehelse.

Innspill om bevaring av dyrka mark, kulturmiljøer og naturområder er det også mange av. Konkret informasjon om disse verdiene og geografisk plassering utgjør over en tredel av innspillene.

I tillegg har prosjektet mottatt mange konkrete forslag om hvor ny E16 bør plasseres, både for hele og deler av strekningen fra Kongsvinger til E6. Spørsmål om veistandard og betydningen av gjenbruk av eksisterende firefeltsstrekninger på E16 er også temaer som opptar mange.

Prosjektet har mottatt flere innspill fra både næringsliv, organisasjoner og privatpersoner som melder om behov for en effektiv og trafikksikker vei, og som ønsker seg en ny hovedvei raskt.

Innspill fra myndigheter

Fylkesmennene har fastslått at planprogrammet oppfyller lovens krav, og er opptatt av god medvirkning og deltagelse i planprosessen. Temaene som trekkes frem av fylkesmennene som særlig viktige, er naturressurser, arealbeslag av dyrka mark, naturmangfold, vannmiljø og metodikken som benyttes i klimagassutredninger.

Både Viken og Innlandet fylkeskommuner ønsker en utredning av korridor F. De er begge opptatt av kulturminneverdier. Innlandet fylkeskommune påpeker også at dagens E16 i størst mulig grad må avlastes for trafikk og få en funksjon som lokalvei. Innlandet varsler innsigelse dersom E16 Slomarka-Kongsvinger ikke gjenbrukes og omklassifiseres til fylkesvei. Videre påpeker de at oppsplitting av kulturlandskap og naturområder må unngås i størst mulig grad.

Statens vegvesen er opptatt av utredninger av sideveinettet og potensialet for avlastning av dagens E16. De har også gitt innspill om kryssplassering og påkobling til tettsteder og næringsområder. NVE ønsker større detaljering av løsninger ved elvekryssinger, og de understreker betydningen av å undersøke grunnforholdene grundig og tidlig.

Innspill fra barn og unge

Ungdomsportalen var åpen for alle, men ble særlig brukt i forbindelse med undervisningsoppleggene ved flere av regionens ungdomskoler. De fleste innspillene stammer fra dette opplegget, men det er også kommet inn innspill fra andre yngre innbyggere i forbindelse med ungdomsrådsmøtene. Til sammen er det registrert 490 innspill.

Engasjementet har vært stort både på skolene og i ungdomsrådsmøtene, og ungdommene har vist stor innsikt i problemstillingene. I likhet med de øvrige innspillene handler mange av de unges innspill om rekreasjonsområder: Ungdommene har pekt ut mange konkrete områder i de fire kommunene som er særlig viktige for barn og unge. For øvrig viser innspill fra de yngre innbyggerne at de ønsker å få trafikken ut fra sentrum, at veiplanleggerne i størst mulig grad bør bruke det som allerede er bygget og tenke miljøvennlig, og samtidig se det store bildet og hva lønner seg i helhet.

Saken er hentet fra e16portalen

Bilder