Svært god respons på E16-høringen

I folkemøtene om ny E16 i slutten av oktober mante ordførerne innbyggerne til å bruke muligheten til å si sin mening og komme med sine innspill. Det har folk gjort og i det høringsfristen gikk ut på mandag var det kommet inn om lag 1160 innspill og merknader fra privatpersoner, lag, foreninger og myndigheter.
Til sammen 1160 innspill

Av de over 1160 har 982 kommet inn via www.E16portalen.no hvor folk har lagt merknader rett inn i det digitale kartet. Det har kommet inn 78 registrerte innspill i Kongsvinger, 243 i Sør-Odal, 325 i Nes og 311 i Ullensaker i tillegg til 25 innspill som er felles. I tillegg er det kommet inn mer enn 180 innspill på mail, som nå også legges over på portalen og håndteres videre der.  

Ordfører i Sør-Odal og styreleder for interkommunalt plansamarbeid E16 Kongsvinger–E6, Knut Hvithammer, er fornøyd når han presenteres for resultatet.

– Vi er opptatt av innbyggermedvirkning i dette prosjektet, og vi har sett at det er bredt engasjement. Det har vært svært god respons i høringen, og dette bekrefter det store engasjementet. Dette viser at E16 er en viktig sak som berører. At nesten 1000 innspill har kommet inn via den digitale portalen, viser at det er et godt verktøy i planprosesser. Det er også gledelig å se at folk er velinformert om planprosessen som pågår og har kommet med innspill til planprogrammet som nå har vært på ute høring, sier han.

– De valgene vi til slutt skal ta og de løsningene vi til slutt skal velge, blir bedre av disse innspillene. Derfor vil jeg rette en stor takk til alle som har tatt seg tid, satt seg ned og sendt oss innspill, sier Hvithammer.  

Prosjektlederen i Nye Veier, Solfrid Førland er også fornøyd med resultatet: 

-Ja, dette er vi i Nye Veier godt fornøyde med. Og alle innspillene er viktige fordi det gir planleggerne et enda bedre kunnskapsgrunnlag. Jo mer kunnskap, desto bedre beslutningsgrunnlag når politikerne skal fatte vedtak. Vi har fått utvida lokalkunnskap om landbruk, kulturmiljø, naturverdier, friluftsområder, grunnvannsbrønner og andre forhold folk er opptatt av. Nå vil våre fagfolk ta med innspillene og kunnskapen i det videre arbeidet, sier hun. 

Det er knappe tre uker som gjenstår til styremøtet i midten av desember. Innen da skal hvert innspill behandles og oppsummeres som en del av merknadsbehandlingen. På bakgrunn av merknader og innspill vil Planprogrammet bli justert frem til det skal fastsettes og vedtas av styret i det interkommunale plansamarbeidet den 16.desember 2020. 

Innspillene og svarene blir da også lagt ut i kartet på E16portalen, slik at alle som ønsker det kan gjøre seg kjent med innspillene som er kommet og svarene som er gitt. Der vil samtidig også oppsummeringen av høringsinnspillene, det såkalte «merknadsdokumentet» blir gjort tilgjengelig.  

Hva er E16-prosjektet?

Strekningen er cirka 60 kilometer og går gjennom de fire kommunene Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger. Strekningen ble tildelt Nye Veier våren 2019. Sammen med de fire berørte kommunene skal Nye Veier planlegge og bygge ny E16 fra Kongsvinger til E6. Kommunestyrene har sluttet seg til at arbeidet med kommunedelplan er organisert i et interkommunalt plansamarbeid. Det er etablert et styre bestående av ordførerne som skal lede planarbeidet. 

Saken er første gang publisert på e16portalen

Bilder