Gjennomføringsmodell

Kjernen i Nye Veier er å gjennomføre helhetlig planlegging og utbygging raskere og mer kostnadseffektivt enn hva som tidligere har vært tilfellet for norsk veiutbygging. De store effektiviseringsmulighetene ligger blant annet i trasévalg, design og gjennomføring.

I sin gjennomføringsmodell tar Nye Veier sikte på å forenkle prosessene, samt korte ned på tidshorisonten på utbyggingsprosjektene ved å involvere utførende og leverandører tidligere i prosessene. Gjennom gode funksjonsbeskrivelser konkurrerer utførende på egen teknisk løsning, gjennomføringsevne i teamet og pris.

Selskapets mål er å skape en gjennomføringsmodell som sørger for gjentakende gode prosjekter. Nye Veier skal være en rendyrket bestillerorganisasjon hvor prosjekter måles på kvalitet, kostnad og tid, og prioriteres basert på samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Et av tiltakene som bidrar til mer tids- og kostnadseffektivitet er standardisering og industrialisering av prosjektene. 

Nye Veier vektlegger påvirkning i planfasen for å sikre gode løsninger. Tidlig involvering av entreprenørene, og derigjennom gi entreprenørene større frihet til å påvirke designvalg, er et bevisst valg for å sørge for bedre gjennomføring. Mer bruk av totalentrepriser, samt entreprenører med totalansvar for drift og vedlikehold i 20 år, er en del av måten Nye Veier sørger for effektiv prosjektgjennomføring.

Gjennom selskapets gjennomføringsmodell, ønsker også Nye Veier å sørge for kompetansedeling i bransjen og derigjennom bidra til å utvikle anleggsbransjen i Norge.