Ofte stilte spørsmål

Spørsmål: Vil rådgivere som er involvert i planleggingsfasen bli ekskludert som tilbydere eller rådgivere (underleverandører) i en etterfølgende konkurranse?

SvarForskrift om offentlige anskaffelser § 8-2 og § 12-2 sier følgende om dialog med leverandører før konkurransen:

«Når en leverandør eller en virksomhet tilknyttet leverandøren har gitt råd til oppdragsgiveren forut for konkurransen, skal oppdragsgiveren treffe egnede tiltak for å sikre at leverandøren ikke får en urimelig konkurransefordel dersom han deltar i konkurransen. Det samme gjelder dersom leverandøren har vært involvert i planleggingen av konkurransen på annen måte.

Egnede tiltak vil blant annet være å sørge for at de andre leverandørene som deltar i konkurransen, mottar de samme relevante

  1. opplysningene som er utvekslet i dialogen med leverandøren ved planleggingen av konkurransen
  2. å fastsette en tilstrekkelig frist for mottak av tilbud for å utjevne eventuelle fordeler.»

Bestemmelsene er et utslag av kravet til likebehandling, jf. lov om offentlige anskaffelser § 4. Likebehandlingskravet forutsetter at informasjon vedrørende betingelser og krav til produktet gjøres kjent for alle leverandører samtidig. Rådgivere som bistår oppdragsgiver med planlegging og/eller utforming av konkurransegrunnlaget, herunder behovsavklaring og kravspesifikasjon, vil gjennom dette arbeidet kunne få konfidensiell informasjon eller mer informasjon om anskaffelsen enn andre potensielle tilbydere. Leverandørene er ofte presset på tid. Rådgivere som deltar i den etterfølgende konkurransen vil kunne få et konkurransefortrinn ved at de får lenger tid på å forberede og utarbeide tilbudet, i tillegg til at de kan sitte med kjennskap til detaljer om hva som vil være vesentlig mv. i forbindelse med utformingen av tilbudet. Rådgiveren kan gjennom sitt arbeid også ha hatt mulighet til å påvirke utformingen av krav til fordel for egen virksomhet, og oppdragsgiver mister fordelen ved at nøytrale rådgivere naturlig nok vil se annerledes på alternative løsninger.

Nye Veier kan motta råd fra leverandører som kan brukes i planlegging og gjennomføring av anskaffelsen forutsatt at rådene ikke har en konkurransevridende effekt eller fører til brudd på likebehandlingsprinsippet. Men Nye Veier skal treffe egnede tiltak for å sikre at leverandøren ikke får en urimelig konkurransefordel dersom leverandøren deltar i konkurransen. Selv om bestemmelsene om rådgiverhabilitet stiller krav til at Nye Veier gjør tiltak for å unngå rådgiverinhabilitet vil leverandøren bli avvist fra hovedkonkurransen dersom tiltakene ikke er tilstrekkelig for å utjevne rådgiverens konkurransefordel.

Terskelen for at bestemmelsen kommer til anvendelse er relativt høy, det vil si at konkurransefortrinnet må være av en viss størrelse og betydning. Sentrale spørsmål i denne vurderingen kan være: – Hvor lett er det for andre å tilfredsstille de tekniske spesifikasjoner som er valgt? – Er de valgte spesifikasjoner naturlige ut i fra oppdragsgivers behov? – Får rådgiveren en stor tidsmessig fordel ved utarbeidelse av sitt tilbud? – Har rådgiveren mottatt informasjon om oppdraget som ikke er blitt gjort tilgjengelig for de andre tilbyderne? – Hvordan påvirker valget rådgiverens mulighet til å vinne konkurransen? Å utarbeide underlagsmateriell til konkurransegrunnlaget om hovedprosjektet vil som hovedregel ikke være nok til å bli inhabil, dersom all relevant informasjon leverandøren har tilegnet seg blir videreformidlet til de andre tilbyderne og de får nok tid til å sette seg inn i denne informasjonen.

 

SpørsmålEr det slik at opprettelsen av Nye Veier gjør at samferdselspolitikken flyttes vekk fra folkevalgt kontroll?

Svar: Det er folkevalgt kontroll med det Nye Veier foretar seg. Det er Stortinget som vedtar hvilke veier som skal bygges ut og hvor høye bompengene skal være. Hvor veien skal ligge bestemmes gjennom reguleringsplaner vedtatt av lokale kommunestyrer. Alle veiutbygginger gjennom Nye Veier er derfor behandlet både av Stortinget og respektive lokale myndigheter.Nye Veier er dessuten et fullt ut statlig eid aksjeselskap med et styre utpekt av Samferdselsdepartementet. Selskapets oppgave er å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Nye Veier sitt ansvar er å gjennomføre Stortingets vedtak om hvilke veier som skal bygges så raskt og kostnadseffektivt som mulig. Nye Veier sitt mandat er gitt av Stortinget, men selskapet er gitt i oppdrag å prioritere rekkefølgen på prosjektene ut fra samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Nye Veier legger vekt på å ha et godt samarbeid med lokale og regionale myndigheter for å finne de beste løsningene.

 

Spørsmål: Er det rimelig at Nye Veier sine prosjekter skal unntas den regelmessige, helhetlige og samfunnsøkonomiske evaluering alle andre samferdselsprosjekter blir underlagt gjennom behandlinger av Nasjonal Transportplan (NTP) og årlige statsbudsjetter?

Svar: Det er Stortinget som vedtar hvilke veier som skal bygges ut, mens Nye Veier sitt ansvar er å bygge veiene så raskt og kostnadseffektivt som mulig. Prosjektene omtales i NTP og Stortinget vedtar også bompengeproposisjoner for prosjektene. Bompengeproposisjonen er Stortingets beslutningsgrunnlag, og bak proposisjonen ligger det en omfattende prosess, basert på lokale vedtak i kommunestyrer. Norsk veibygging har ofte vært for fragmentert og kortsiktig. Nye Veier sitt fortrinn er først og fremst at vi gjennom finansieringsmodellen har mulighet til å bygge lengre strekk – noe som gir lavere kostnader og raskere utbygging. Selskapet har en forutsigbar finansiering med statlig bevilgning og bompenger. Det vil gi mer vei for pengene.

 

Spørsmål: Nye Veier prioriterer selv rekkefølgen på prosjektene ut fra en samfunnsøkonomisk kost-nytte vurdering. Hvordan gjøres denne vurderingen og hvem bestemmer hva kriteriene for en slik vurdering skal være?

Svar: Nye Veier vil gi mer helhetlig utbygging og i sum bedre veiløsninger for pengene. Det er Stortinget som vedtar hvilke veier som skal bygges ut, mens Nye Veier sitt ansvar er å bygge veiene så raskt og kostnadseffektivt som mulig. Nye Veier sitt mandat er gitt av Stortinget. Selskapet er fått oppdraget med å prioritere rekkefølgen på prosjektene ut fra samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Da Nye Veier i mars 2016 la frem sin første porteføljeprioritering, ble det i tråd med beste praksis lagt vekt på følgende:

  • hvor lønnsomme veistrekningene er for samfunnet
  • ulykkesbelastningen på strekningene
  • muligheten for helhetlig utbygging av lange strekninger
  • hvor klare strekningene er til å bygges ut
  • EU-krav som for eksempel krav til sikkerhet i tunneler
  • i hvilken grad prosjektene bidrar til mernytte for lokalsamfunnene

Dette gir en strengt rasjonelt begrunnet rekkefølge med hensyn til utbygging. Ved å legge rasjonelle kriterier til grunn, sikrer vi både at vi til en hver tid prioriterer de strekningene som gir størst nytte for samfunnet, og at vi samlet sett gir rom for å bygge mer vei i landet. De samfunnsøkonomiske analysene tydeliggjør de samfunnsmessige effektene av infrastrukturen  slik at beslutningstakere kan gjøre et best mulig valg av alternativ løsning på lokalt nivå og til å prioritere mellom transporttiltak på nasjonalt nivå.

Her kan du lese mer om porteføljeprioriteringen styret i Nye Veier foretok i desember 2016

 

Spørsmål: Nye Veier overlater alt ansvar til entreprenøren. Får vi en slags ”statlig OPS» vi ikke vet effekten av?

Svar: Nei – det er ikke riktig. OPS-modellen betyr at et privat selskap står for finansiering, utbygging, drift og vedlikehold av et veiprosjekt, som etter en bestemt periode, vanligvis 20-30 år, faller tilbake til staten. Nye Veier, derimot, er et heleid statlig selskap som er ansvarlig for bygging, drift og vedlikehold av motorveien basert på offentlig finansiering og bompenger. Arbeidsmetoden kan imidlertid minne om markedsbasert modeller, i og med at Nye Veier involverer entreprenørene tidligere i prosjektene, og gir dem også større frihet til å påvirke design- og løsningsvalg. Dette er et bevisst valg for å sørge for bedre gjennomføring. Mer bruk av totalentrepriser, samt entreprenører med totalansvar for drift og vedlikehold i 20 år, er en del av måten Nye Veier sørger for effektiv prosjektgjennomføring. Selskapets gjennomføringsmodell er dessuten innrettet mot å fremme kompetansedeling i bransjen og derigjennom til bidra til å utvikle anleggsbransjen i Norge.

 

Spørsmål: Hva er det «nye» med Nye Veier?

Svar: Bakgrunnen for at Nye Veier ble opprettet av Stortinget, var et ønske om en slank, effektiv og spesialisert byggherreorganisasjon for å gjennomføre helhetlig planlegging og utbygging raskere og mer kostnadseffektivt enn det som tidligere har vært tilfellet for norsk veiutbygging. Nye Veier har fått i oppdrag å bygge motorveier på en ny måte, bidra til nytenking i sektoren for å finne bedre løsninger. Nye Veiers gjennomføringsmodell skal sikre at man korter ned på tidsbruken ved å planlegge og bygge lengre strekk, og ved å involvere utførende og leverandører tidligere i prosessene. Se også andre spørsmål lenger ned.

 

Spørsmål: Skal Nye Veier bygge raskere og billigere motorvei, men med dårligere standard?

Svar: Nei, vi skal bygge kostnadseffektivt med en standard som svarer til behovet og som tilfredsstiller krav til trafikksikkerhet. Bærekraftig og effektiv veibygging handler blant annet om å vurdere hva som er godt nok. Vi er underlagt de samme kvalitetskrav til veiene vi bygger, som andre veibyggere. Vi vil ikke gå på akkord med grunnleggende krav til utforming og kvalitet, men standarden og behovet vil i større grad vurderes ut ifra behov på de ulike strekningene og deler av dem. Det er ikke slik at hver kilometer av en veistrekning trenger å være like bred, ha det tykkeste veidekket, den dyreste formen for drenering eller belysning. Men Nye Veier bærer ansvaret for drift og vedlikehold av veistrekningene vi bygger, og vil selvsagt velge løsninger som er kostnadseffektive gjennom hele livsløpet.

 

Spørsmål: Er det riktig at Nye Veier skal bestemme for eksempel veistandard, antall avkjøringer, veibelysning m.m. uten å involvere lokaldemokratiet?

Svar: Nye Veier vil være tydelig på hva selve motorveiprosjektet skal inneholde og ha en mer restriktiv holdning til tiltak utover selve motorveien, som eksempelvis utstrekning av omlagte lokalveier, overgangsbruer med mer. Dette er vesentlig for å levere på vårt hovedmål om å bygge raskere, bedre og rimeligere hovedveier. Det er lokale myndigheter som utvikler reguleringsplaner, og Nye Veier er svært avhengig av å ha gode prosesser med lokale myndigheter om våre veiprosjekt. Det er kommunen som er planmyndighet og som dermed avgjør viktige føringer for veiprosjektet. Nye Veier vil legge vekt på å få til raskere planprosesser.

 

Spørsmål: Hvordan skal Nye Veier klare å kutte i planleggings- og byggetid?

Svar: Planleggings – og byggetiden på vei i Norge har vært lengre enn i mange andre land. Dette vil Nye Veier endre på. Det handler blant annet om å gjennomføre mer effektive planprosesser lokalt. Nøkkelen til å få det til handler ofte ikke om mer enn tydelighet for eksempel at vi ikke kan begynne bygging før vi vet at et lengre strekk er ferdig regulert. Dette vil også være positivt for lokale og regionale myndigheter som dermed får motorveien bygd tidligere. I tillegg vil større og mer sammenhengene prosjekter, tidlig involvering av entreprenører og standardiserte og industrialiserte løsninger vil gi kortere byggetid.

 

Spørsmål: Hva er det ved Nye Veier sin arbeidsmodell som er så unikt?

Svar: Nye Veier er en spesialisert organisasjon med ett formål – å bygge firefelts motorveier raskere, mer effektivt og billigere. Nye Veier skal søke å redusere byggetid og kostnader. Raskere planlegging, større og mer sammenhengene prosjekter og tidligere involvering av entreprenør er viktig. Når større prosjekter settes ut til totalentrepriser vil vi få vesentlig mindre riggkostnader per løpemeter, samt redusere behovet for oppfølging fra byggherren. I tillegg vil vi i planleggingsfasen legge mye vekt på hva som er god nok standard, spesielt på strekninger med lavere trafikk. I vår gjennomføringsmodell tar Nye Veier sikte på å forenkle prosessene, samt å korte ned på tidshorisonten på utbyggingsprosjektene. Det skal man oppnå blant annet ved å involvere utførende entreprenører og leverandører tidligere i prosessene. Gjennom gode funksjonsbeskrivelser konkurrerer entreprenørene på egen teknisk løsning, gjennomføringsevne i teamet og pris. Dette gjør at vi får brukt kompetansen i bransjen, og det gir økt innovasjon og industrialisering. Dette vil styrke konkurranseevnen i bransjen. For strekningen Kolomoen-Moelv ligger vi allerede 300 millioner under statens vegvesen sitt anslag. Og veien vil stå ferdig i 2021 (delvis i 2020) sammenlignet med det tidligere anslaget fra Statens veivesen som sa tidligst i 2023.

 

Spørsmål: Men det kan bli dyrt å bygge billig og påpeker vedlikeholdskostnadene som kommer rundt neste sving…?

Svar: Det er viktig å ta hensyn til behov for vedlikehold når standarder settes. Nye Veier bærer ansvaret for drift og vedlikehold av veistrekningene vi bygger. Vi vil velge løsninger som er kostnadseffektive gjennom hele livsløpet. Nye Veier gir også entreprenørene en helt ny rolle: Ved å involvere dem tidlig i prosessen kan entreprenørene konkurrere på egne, tekniske løsninger og selv bære risikoen. Entreprenører som gis ansvar for drift og vedlikehold i 20 år etter at veien står ferdig, vil nøye vurdere slitedekke og asfaltdekke. Å gjøre ting om igjen er dyrt.

 

Spørsmål: Hvordan jobber Nye Veier for å sikre seriøse leverandører?

Svar: Vår innkjøpsprosess har som formål å velge en seriøs og konkurransedyktig aktør. Gjennom kvalifikasjonen skal Nye Veier velger seriøse og solide samarbeidspartnere som vi kan være sikre på vil løse oppdraget innenfor de kravene vi stiller til samfunnsansvar og etikk. Nye Veier har valgt å ta i bruk en innkjøpsprosess hvor vi evaluerer aktørene grundig i forkant, og hvor kun de som tilfredsstiller kravene til samfunnsansvar, HMS og soliditet blir vurdert for selve kontrakten. Dette for å stå sterkere i kampen mot arbeidslivskriminalitet og for å kunne luke ut useriøse aktører tidlig. Nye Veier har valgt en annen gjennomføringsmodell på våre prosjekter enn «laveste pris vinner». Det kan være krevende å innhente informasjon om eventuelle saker en entreprenør har vært involvert i andre land. Det er også slik at vi ikke kan ekskludere noen på mistanke eller beskyldning. Av hensyn til rettsikkerheten kreves det at det foreligger en dom for å kunne avvise en entreprenør i en anbudsprosess.  Dette er en bransje hvor det er vanskelig å finne aktører som ikke på noe tidspunkt har vært involvert i saker hvor lover og regler er brutt. Men vi mener likevel at det er bedre å ha strenge prosesser for kvalifisering enn ikke å ha det. Vi har valgt å ta en foregangsrolle i dette arbeidet.

 

Spørsmål: Hva helt konkret er det Nye Veier gjør som bidrar til innovasjon og utvikling i anleggsbransjen?

Svar: Gjennom tidlig involvering av entreprenørene gir Nye Veier entreprenørene mulighet til å påvirke løsningene og bidra med innovative og gode løsninger. Filosofien bak denne modellen er at kompetansen sitter i bransjen. Mer bruk av totalentrepriser og entreprenører med totalansvar for drift og vedlikehold i 20 år, er en del av måten Nye Veier skal oppnå effektiv prosjektgjennomføring på. Nye Veier sin gjennomføringsmodell skal fremme kompetansedeling i bransjen og derigjennom bidra til å utvikle anleggsbransjen i Norge. Et konkret eksempel på innovasjon og utvikling er 3D-modellering for veikroppen. Planleggingen er modellbasert og Nye Veier vil benytte så lite tegninger i prosessen som mulig. Modellen er digital og tredimensjonal og skal brukes til å samle fakta fra veioppbygging, materialbruk og gjennomføring. Kvalitetssikringen av veibyggingen lagres og dokumenteres i modellen underveis. Alle beslutninger som tas underveis baseres på informasjonen i 3D-modellen. En slik digitalisering og automatisering skal i fremtiden gi store innsparinger og effektiviseringsgevinster for både drift og vedlikehold av veiene.

 

Spørsmål: Hvordan finansieres prosjektene?

Svar: Prosjektene finansieres ved bevilgning til Nye Veier over statsbudsjettet, i tillegg til bompenger.

 

Spørsmål: Er det riktig at statens tilskudd – det som ikke er knyttet til bompenger – gis som en bevilgning til Nye Veier og ikke til et spesielt veiprosjekt?

Svar: Nye Veier får en viss likviditetsramme selskapet kan benytte. Denne er ikke knyttet til spesifikke veiprosjekter, og det er selskapets ansvar å innrette aktiviteten innenfor bevilgningsrammene som fastsettes av Stortinget. Dette betyr også at jo rimeligere vi klarer å bygge en gitt veistrekning, jo tidligere kan vi begynne på neste. Modellen har derfor en innebygget incentiv til å bygge så raskt og kostnadseffektivt som mulig.

 

Spørsmål: Er det Nye Veier som bestemmer hvor høye bompengene skal være og hvor mange bompengestasjoner det skal være på en gitt veistrekning?

Svar: Bompengefinansiering vedtas av Stortinget etter en prosess hvor Nye Veier også har hatt dialog med lokale og regionale myndigheter.