Porteføljeprioritering

Nye Veiers portefølje omfatter 530 km riksveg og tilhørende sideveinett. Selskapet skal planlegge og gjennomføre utbygging innen 20 år. Nye Veier vil også være ansvarlig for drift og vedlikehold på disse veistrekningene.

Her kan du lese mer om porteføljeprioriteringen styret i Nye veier gjorde i desember 2016 Nye Veier sine prioriterte veistrekninger

Nye Veier har jeg oppgave å bidra til helhetlig utbygging av trafiksikker riksveier, større kostnadseffektivitet og en tydelig prioritering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet ved valg av utbyggingsrekkefølgen. Selskapet har valgt en prioritering metodikk hvor hele selskapets portefølje blir gjenstand for prioritering to ganger per år. Strekningene i utbyggingsporteføljen with high socio-economic profitability is prioritized in advance of those with low / negative socio-economic profitability.

At first portfolio priority, it was emphasized the following factors: How profitable the various projects are for society, the accidents burden on the stretches, the extent to which the various stretches can be built overall and for longer stretches, EU requirements for tunneling - as well as the value gir for lokalsamfunnene. Prosjektenes modenhet - det vil si hvor klart de er for å starte utviklingen - vurdert spesielt i første fase.