Porteføljeprioritering

Nye Veiers portefølje omfatter 530 km riksveg og tilhørende sideveinett. Selskapet skal planlegge og gjennomføre utbygging innen 20 år. Nye Veier vil også være ansvarlig for drift og vedlikehold på disse veistrekningene.

Her kan du lese mer om porteføljeprioriteringen styret i Nye veier gjorde i desember 2016 Nye Veier sine prioriterte veistrekninger

Nye Veier har jeg oppgave å bidra til helhetlig utbygging av trafiksikker riksveier, større kostnadseffektivitet og en tydelig prioritering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet ved valg av utbyggingsrekkefølgen. Selskapet har valgt en prioritering metodikk hvor hele selskapets portefølje blir gjenstand for prioritering to ganger per år. Strekningene i utbyggingsporteføljen with high socio-economic profitability is prioritized in advance of those with low / negative socio-economic profitability.

Ved første porteføljeprioritering ble det lagt vekt på følgende faktorer: Hvor lønnsomme de ulike prosjektene er for samfunnet, ulykkebelastningen på strekningene, i hvilken grad de ulike strekninger kan bygges samlet og for lengre avstander, EUs krav til tunnelsikkerhet - så vel som verdien for lokalsamfunnene. Prosjektenes modenhet - det vil si hvor klare de er for utbygging - er også vurdert.

Her er nyheten etter Nye Veiers prioritering våren 2018.