Porteføljeprioritering

Nye Veiers portefølje omfatter 530 km riksveg og tilhørende sideveinett. Selskapet skal planlegge og gjennomføre utbygging innen 20 år. Nye Veier vil også være ansvarlig for drift og vedlikehold på disse veistrekningene.

Nye Veier har jeg oppgave å bidra til helhetlig utbygging av trafikksikre riksveier, større kostnadseffektivitet og en tydelig prioritering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet ved valg av utbyggingsrekkefølgen. Selskapet har valgt en metodikk for prioritering hvor hele selskapets portefølje blir gjenstand for prioritering to ganger per år. Strekningene i utbyggingsporteføljen med høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet blir prioritert før dem med lav eller negativ samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Ved første porteføljeprioritering ble det lagt vekt på følgende faktorer: Hvor lønnsomme de ulike prosjektene er for samfunnet, ulykkebelastningen på strekningene, i hvilken grad de ulike strekninger kan bygges samlet og for lengre avstander, EUs krav til tunnelsikkerhet - så vel som verdien for lokalsamfunnene. Prosjektenes modenhet - det vil si hvor klare de er for utbygging - er også vurdert.

Her er nyheten om Nye Veiers prioritering desember 2018.