Slik gjør vi våre anskaffelser

Nye Veier er et statlig heleid selskap som er underlagt Lov om offentlige anskaffelser (LOA) med tilhørende forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) – se link til FOA
Vår policy på kontrakt og anskaffelser er basert på grunnverdiene i LOA. Dette innebærer blant annet at anskaffelsene skal skje etter en forutgående konkurranse, og at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen.

Vi gjennomfører våre konkurranser ut fra størrelsen på anskaffelsen:

Engangsanskaffelser hvor beløpet er under 100.000,- NOK eks mva skjer ved direkte kjøp fra aktuell(e) leverandør(er).

Engangsanskaffelser eller repeterende anskaffelser av varer og tjenester mellom 100.000,- NOK eks mva og under 1.300.000,- NOK eks mva skjer ved en forenklet konkurranse der minimum tre aktuelle tilbydere bes om å levere tilbud.

Engangsanskaffelser eller repeterende anskaffelser av varer og tjenester over 1.300.000,- NOK eks mva kunngjøres på Doffin.no og for anskaffelser over EØS terskelverdier også på TED (EUs utlysningsbase)– se  link til terskelverdier.

Tilbudsfrister avhenger av kompleksiteten i anskaffelsen og lovpålagte krav. Se FOA om krav til frister – link.

Vår normalstrategi for utbyggingsprosjektene er totalentreprise. Dette innebærer at leverandøren står for prosjektering, bygging og vedlikehold. Vi gjennomfører våre konkurranser i henhold til det som passer best for den aktuelle anskaffelsen, og de muligheter som ligger i FOA.

Vi ønsker å sikre gode og seriøse leverandører til våre konkurranser.
Felles for de store utbyggingskonkurransene er at vi kvalifiserer tilbydere før de kan gi tilbud. Dette gjøres gjennom en egen kvalifiseringsprosess hvor tilbyder vurderes opp mot krav til samfunnsansvar, HMSK, økonomi, erfaring fra tidligere prosjekter og selskapets juridiske situasjon. Hensikten med kvalifiseringen er å sikre at de tilbyderne er i stand til å gjennomføre kontrakten. I tillegg sikrer vi at det kun er seriøse leverandører som er med i konkurransen.

Vi jobber med andre anskaffelsesmetoder enn de tradisjonelle. Dette gjelder Best Value Procurement (BVP) og Early Contractor Involvement (ECI). Dette for å sikre tidlig involvering av leverandørene.

Vi benytter konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) i hele anskaffelsesprosessen. Dette sikrer sporbarhet og transparens i hele anskaffelsesprosessen. For leverandørene betyr det at de skal levere både søknad om kvalifikasjon og tilbudet elektronisk.

Link til pålogging finner du her.

 

 

 

SENTRALE POLICYDOKUMENT OG RETNINGSLINJER FOR VÅRE ANSKAFFELSER

Forretningsetikk hos leverandorer

Policy for kontrakt og anskaffelser