CO2-fotavtrykk

Klimagassutslipp er uunngåelig når store samferdselsprosjekter bygges, men vi kan gjøre mye for å minimere prosjektenes fotavtrykk. Nye Veier skal kutte klimagassutslipp med minst 40 % fra anleggsfasen og 75 % fra driftsfasen. Dette er et av våre overordnede mål i tillegg til økt nytte, økt trafikksikkerhet og reduserte kostnader.

Vi oppnår redusert CO2-avtrykk gjennom

  • God planlegging og gjennomføring av byggeprosjektene.
  • Bevisste valg av materialer og materialmengder.
  • Økt bruk av alternative drivstoff.
  • Økt bruk av nullutslipps-teknologi i prosjektene og i driftsfasen.
  • Vektlegging av klimagassreduserende tiltak i våre kontrakter.

Se konkrete eksempler under:

Sjekkliste

Klimatiltak i anleggssektoren

Zero og Nye Veier inngikk i 2018 et partnerskap for å identifisere gode klimaløsninger i anleggssektoren. Siden den gang har organisasjonene vært i dialog med bransjen og andre fagmiljøer om klimatiltak som kan
gjøres i anleggssektoren i dag, og hva som kan bli aktuelt noen år frem i tid. Dette arbeidet har resultert i denne sjekklisten for klimatiltak i anleggssektoren.

Målet med sjekklisten er at aktører i anleggsbransjen enkelt kan hente inspirasjon til å gjennomføre klimatiltak, enten man utformer anleggsprosjekter eller leverer varer og tjenester til anleggsprosjekter

Kortere bru

Vi kortet ned lengden på Stemmenbrua på E18 i Telemark ved å bruke overskudds-masse (til høyre i bildet). Dermed ble broen 120 meter kortere enn opprinnelig planlagt. Mindre bruk av betong reduserer CO2-utslipp.

Foto: PNC Norge AS

Pelletsfyrt asfaltverk

En av våre entreprenører, Veidekke, fyrer asfaltverket på pellets fremfor gass. Dette reduserer CO2-utslipp med 41 % i anleggsfasen. I tillegg reduseres utslippet med 71 % i driftsfasen som følge av at asfalten har en såpass høy kvalitet at det må reasfalteres én gang mindre i løpet av en 20-års periode.

Foto: Veidekke

18 000 tonn CO2

Etter at vi overtok utbyggingen av ny E18 mellom Rugtvedt og Dørdal reduserte vi CO2-utslipp fra utbyggingsfasen med 18 000 tonn. I den opprinnelige reguleringsplanen var utslippet estimert til 80 000 tonn CO2.

Andre eksempler

  • Firefelts motorvei øker trafikkflyt som fører til stabil hastighet, færre oppbremsinger og færre akselerasjoner.
  • Redusere bruken av betong ved at vi optimaliserer veitraséen som igjen fører til kortere bruer og tunneler. I tillegg erstatter vi betong med resirkulert glass og tre der vi kan.
  • Satsing på stordata for å minimere kø og redusere CO2-utslipp i forbindelse med vedlikehold av veien.
  • Vi tror at fremtidens vei er del av et større mobilitetsnettverk hvor ulike, og spesielt miljøvennlige transportformer skal fungere i samspill med hverandre.

Klimagassregnskap

Nye Veier har fått utviklet et verktøy for beregning av klimagassutslipp. Verktøyet er utviklet av NIRAS for Nye Veier, og brukes til å måle klimagassmåloppnåelse i Nye Veiers prosjekter.

Last ned her:

NV-GHG 3.2 NORSK

NV-GHG 3.2 ENGELSK