Nasjonal transportplan 2022 – 2033

I Nasjonal transportplan 2022 – 2033 løses viktige utfordringer med trafikksikkerhet, fremkommelighet og reisetid. Dette sikrer en strategisk og overordnet utbygging av veier med vekt på samfunnsnytte.

Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033 ble lansert 19. mai 2021 og skal legge til rette for et effektivt, trygt og miljøvennlig trafikksystem

 • Høyest mulig nytte til for trafikanter og næringsliv – til lavest mulig kostnader
 • Nullvisjon for drepte og hardt skadde
 • Regjeringen legger opp til halvering av utslippene fra transport innen 2030

Mer infrastruktur for pengene

Med nye prosjekter øker porteføljen til Nye Veier kraftig. Selskapet får flere prosjekter å velge mellom og en fortsatt effektiv modell for porteføljeprioritering. Vi prioriterer rekkefølgen i utbygging ut ifra samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Flere prosjekter vil styrke selskapet og bidra til å gi mer vei for felleskapets penger. Nye Veier skal for første gang prosjektere og bygge jernbane. Ringeriksbanen blir Norges største jernbaneprosjekt. 

Bildet viser signeringen av overføring av Ringeriksbanen til Nye Veier. Fra venstre administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland, daværende statsminister Erna Solberg og daværende samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Nye strekninger

 • E6 Otta – Dombås
 • E6 Åsen – Steinkjer
 • E6 Selli – Asp
 • E6 Sørelva – Borkamo
 • E6 Nordkjosbotn – Hatteng
 • E6 Olderdalen – Langslett
 • E16 Høgkastet – Skaret
 • Rv. 13 Skare – Sogndal
 • Rv. 4 Hunndalen (Gjøvik) – Mjøsbrua
 • Rv. 25 Hamar – Løten
 • E136 Dombås – Vestnes
 • Ringeriksbanen og  E16 Høgkastet–Hønefoss (FRE16)

Porteføljeprioritering

Stortinget har gitt Nye Veier mandat til å prioritere rekkefølgen på prosjektene ut ifra samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Når Nye Veier regner på samfunnsøkonomisk lønnsomhet, vurderer vi blant annet: Trafikkmengde, trafikksikkerhet, reisetid, rasfare og klimagassutslipp.

Strekningene i utbyggingsporteføljen med høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet prioriteres gjennomført foran de med lav/negativ samfunnsøkonomisk lønnsomhet. I prioriteringen legges det også vekt på forhold som:

 • Samfunnssikkerhet
 • Muligheten for helhetlig utbygging
 • Trafikksikkerhet (ekstra vektlagt)
 • Bompengebelastning

Bildet til venstre viser anleggsvirksomhet på strekningen E18 Rugtvedt-Dørdal i Bamble som åpnet 2. desember 2019.