Menneskerettigheter

Nye Veier forplikter seg til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i henhold til OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Nye Veier arbeider for å utvikle en ansvarlig anleggsbransje. Nye Veier er en slank byggherre og vi bruker totalentrepriser som vår kontraktsform. Derfor gjør vi selv få innkjøp av råvarer og tjenester. Vi har likevel et selvstendig ansvar for å sikre at våre leverandører realiserer våre forpliktelser og mål. Nye Veier har iverksatt flere tiltak for å redusere risiko for brudd på etiske krav i leverandørkjeden. Vi gjør et grundig arbeid når vi kvalifiserer leverandører. Nye Veier velger seriøse og solide samarbeidspartnere til våre prosjekter.

Vår forpliktelse til å respektere grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er forankret i styret, og forpliktelsen fremkommer blant annet av Nye Veiers retningslinjer om respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og Nye Veiers etiske krav til leverandører.

Før kontraktene blir tildelt gjør vi nøye undersøkelser av totalentreprenørene, blant annet grunnleggende menneskerettigheter og retten til anstendige arbeidsforhold.

Nye Veier krever at leverandørene skal følge våre etiske normer og regler. Dette inkluderer grunnleggende menneskerettigheter og retten til anstendige arbeidsforhold.

For å redusere arbeidslivskriminalitet og sosial dumping stiller vi krav til leverandørene om at de skal gjøre registreringer og bruke våre informasjonssystem. Totalentreprenørene skal ha gode rutiner for å registrere sine underentreprenører. Vi følger opp kravene under leveransene med å kontrollere og revidere. Vi kontrollerer blant annet lønns- og arbeidsvilkår hos leverandører og underleverandører.

Nye Veier har en samarbeidsavtale med LO. LO-representanter bidrar blant annet i vårt arbeid med oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår hos våre kontraktsparter og deres kontraktsmedhjelpere. 

Nye Veier samarbeider med Skatteetaten mot arbeidslivskriminalitet innenfor anleggssektoren.

Det er et kontinuerlig arbeid for Nye Veier å vurdere risikoen for alvorlige brudd på menneskerettigheter og retten til anstendig arbeid.

Nye Veier utvikler hvordan vi skal følge opp intensjonene og bestemmelsene i åpenhetsloven.

Mer informasjon om dine rettigheter finner du på disse kildene:

Ta direkte kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon om våre risikoer, og hvordan vi jobber med å følge opp menneskerettigheter og sikre retten til anstendige arbeidsforhold.
Merk gjerne e-posten med «Åpenhetsloven», og tema i emnefeltet. Det gjør det lettere for oss å sikre at dine rettigheter etter åpenhetsloven blir fulgt opp.

Send en epost til post@nyeveier.no

 

 

 

Bilder