E136 Dombås–Vestnes

E136 mellom Ålesund og Dombås er det viktigste vegsambandet mellom det sentrale østlandsområdet og Nord-Vestlandet. Møre og Romsdal er et av de største eksportfylkene i Norge, og vegen blir ofte kalt “eksportvegen”. Store deler av strekningen har i dag dårlig vegstandard med krappe svinger, smal veg og mange kryss og avkjørsler. Deler av strekningen er også rasutsatt. Det er også trafikale problemer knyttet til stigning oppover Romsdalen, og til vinterdrift i snøtungt område rundt Bjorli. Det jobbes for tiden med en helhetlig strekningsvurdering for E136 mellom Dombås-Vestnes. Denne har som mål å avklare en helhetlig utvikling av strekningen. Strekningsutredningen vil ende i en anbefaling av hvilke tiltak som gir høyst nytte i forhold til kostnad, og en anbefalt prioritering av rekkefølge for disse. Dette kan være både punktvise tiltak eller større tiltak på lengre strekninger. Nye Veiers helhetlige anbefaling for utvikling av E136 Dombås-Vestnes forventes å foreligge i løpet av 2023. Parallelt med strekningsutredningen er det startet planarbeid for strekningene Stuguflåten-Raudstøl, Flatmark-Monge-Marstein og Veblungsnes. Oppstart av planarbeidet for E136 strekningen Veblungsnes i Rauma kommune ble varslet med frist for innspill med frist 9. november 2022.

Kontaktinfo