Feltregistreringer i Rauma

Neste uke starter arbeidet med feltregistreringer i elva Rauma. Hovedhensikten med kartleggingen er å bedre kunnskapsgrunnlaget for Rauma og spesielt forbedre kunnskap om den økologiske tilstanden i elva.   

Effekten på vannmiljø og vannlevende organismer skal vurderes i forbindelse med planlegging av ny vei. Statsforvalteren i Møre og Romsdal stiller krav til at kunnskapsgrunnlaget for økologisk tilstand i Rauma skal oppdateres, da elva nylig er friskmeldt etter å ha vært behandlet for parasitten Gyrodactylus salaris.  

Metoden for å innhente kunnskap er å kartlegge elva for bunndyr, i tillegg til å ta vannprøver for å fastsette den økologiske og kjemiske tilstanden i elva. Det vil tas bunndyrsprøver i selve Rauma og i flere sidebekker som kan bli påvirket av planlagt vei.