Møter og medvirkning

Under arbeidet med å komme frem til en vedtatt reguleringsplan er det to formelle perioder med offentlig ettersyn og høring. Dette er i første runde ved varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet, og i andre runde i forbindelse med utlegging av forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn. 

I begge rundene kan alle som ønsker det og har synspunkter til planforslaget gi innspill. 

Som en del av planarbeidet har Nye Veier dialog med lokalbefolkningen, næringslivet, interesseforeninger og kommunale og regionale myndigheter. Det er et overordnet må for Nye Veier at forslaget til reguleringsplan kan balansere de ulike interessene på en god måte.  

Til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet, samt til offentlig ettersyn, er det utarbeidet en digital innsyns- og medvirkningsløsning på nett. Denne vil inneholde en kartløsning hvor merknader kan legges inn og planforslaget gjøres tilgjengelig digitalt.