Planarbeid

 

Hvordan planarbeidet skal gjennomføres er regulert gjennom en rekke regler i norsk lov. Reglene og rollefordelingen er viktig for å sikre en demokratisk utvikling av arealene i kommunen. Det er Rauma kommune som er forslagsstiller, og ansvarlig myndighet for å utarbeide reguleringsplanen for E136 mellom Marstein og Flatmark. 

Forutsetninger for planen 

Statens vegvesen utarbeidet sommeren 2021 et komplett forslag til reguleringsplan for E136 Flatmark-Monge-Marstein. I samme periode ble det gjort politisk vedtak om at Nye Veier skulle overta ansvaret for planlegging og utbygging av ny E136 på strekningen Dombås-Vestnes. Nye Veier har derfor avtalt med Rauma kommune at de foreliggende planene for strekningen Flatmark-Marstein holdes på vent til Nye Veier har gått gjennom plangrunnlaget og vurdert løsningene som foreligger.  

Til dette arbeidet har Nye Veier engasjert rådgivergruppen Asplan Viak, ViaNova og Aas Jakobsen, som gjennomfører en tverrfaglig vurdering for å se på potensialet for å optimalisere løsningene. Dette arbeidet ble avsluttet 1. juni 2022 med anbefaling om å revidere planmaterialet og kosnekvensutrede flere alternative løsninger.  

Organisering av planarbeidet 

Rauma kommune, som planmyndighet, har avtalt at Nye Veier overtar oppgavene med å organisere planarbeidet og utarbeidet et planforslag. Dette skjer regelmessig i dialog med kommunale og regionale myndigheter. Rådgivergruppen Asplan Viak, ViaNova, Aas Jakobsen er ansvarlig utførende av selve reguleringsplanarbeidet, og vil ha ansvar for utarbeidelse av alt plangrunnlag og gjennomføring av planprosessen.  

Planområdet 

Planområdet strekker seg langs E136 fra Flatmark til Marstein og er på ca. 8,5 km. Bredden på planområdet blir ca. fra Rauma elv og inn mot fjellveggen langs dalens østside. Planområdet i en oppstartsmelding vil typisk være større enn det avgrensningen i det konkrete planforslaget vil få. 

Oppstart av reguleringsplanarbeid

Ettersom det skal gjøres tilleggsutredninger i planområdet er det behov for å revidere gjeldende planprogram på strekningen. Det er derfor besluttet at det skal varslet ny oppstart av reguleringsplanarbeidet, hvor Nye Veier står som tiltakshaver. I forbindelse med varsel om oppstart av ny reguleringsplan skal også revidert planprogram legges ut til offentlig ettersyn. 

Planprogrammet beskriver hva som er formålet med tiltaket, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Planprogrammet skal vedtas i kommunestyret i Rauma kommune, og vil danne grunnlaget for den videre prosessen med planarbeidet. Reguleringsplanen skal konsekvensutredes, og prosessen følger for øvrig føringene som er gitt i Plan- og bygningsloven. 

Link til Rauma kommunes arkiv for planprosessen, med Statens vegvesens planforslag: arealplaner.no | 633101319 > Planbehandlinger