E136 Veblungsnes

Eksisterende E136 gjennom Veblungsnes går gjennom tettstedet, og den aktuelle strekningen benyttes av alle trafikantgrupper. Det er adskilt gang- og sykkelvei på deler av strekningen, som har flere direkte kryss og avkjørlser. Trafikkmengden (ÅDT) varierer mellom 2700-3700 kjøretøy per døgn. Trafikken på strekningen preges av en høy andel lange kjøretøy, 20%. Beboere påvirkes av støy og andre ulemper som følge av nærhet til veien. Fartsgrensen varier fra 80 km/t til 50 km/t, og veibredden varierer fra seks til syv meter. Det er dessuten noen krappe svinger som gir redusert hastighet for tungtrafikken. I sum gir dette en veistrekning som ikke har tilfredsstillende trafikksikkerhet eller framkommelighet, og som påvirker nærområdet negativt.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo