E136 Veblungsnes

Eksisterende E136 går gjennom tettstedet Veblungsnes og den aktuelle strekningen benyttes av alle trafikantgrupper. Det er adskilt gang- og sykkelvei på deler av strekningen, som har flere direkte kryss og avkjørsler. Trafikkmengden (ÅDT) varierer mellom 2700-3700 kjøretøy per døgn. Trafikken på strekningen preges av en høy andel lange kjøretøy, 20%. Beboere påvirkes av støy og andre ulemper som følge av nærhet til veien. Fartsgrensen varier fra 80 km/t til 50 km/t, veibredden varierer fra seks til syv meter og det er noen krappe svinger som gir redusert hastighet for tungtrafikken. Det er nå varslet oppstart av planarbeid for E136 strekningen Veblungsnes. Innspill til planarbeidet kan sendes inn via en egen digital portal og innen 9. november 2022.

Hold deg oppdatert

Kontaktinfo