Varsel om oppstart av planarbeid

Medvirkning

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-3 og 12-8 er det nå varslet oppstart av planarbeid for E136 strekningen Veblungsnes i Rauma kommune. Planforslaget utarbeides av Nye Veier. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny E136 på strekningen Veblungsnes, løse dagens problemer med fremkommelighet og trafikksikkerhet langs E136 og ivareta bomiljøet ved Veblungsnes. Det skal tilstrebes å redusere ulempene for berørte grunneiere og stedlige forhold og kvaliteter skal best mulig ivaretas. Kommunen har avgjort at saken faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

Alle som ønsker det kan uttale seg til planprogrammet og det er etablert en egen digital portal for å komme med innspill. Innspill til planarbeidet må sendes innen 9. november 2022

 

Åpen kontordag tirsdag 18. oktober

Rauma kommune og Nye Veier inviterer til åpen kontordag om prosjekt E136 Veblungsnes i Rauma kommunehus tirsdag 18. oktober fra klokken 10:00–17:00. Representanter fra Nye Veier, Rauma kommune og planleggerne vil være til stede og du får anledning til å drøfte egne berørte interesser og stille spørsmål.

Spørsmål til åpen kontordag kan sendes til e-post E136D-V@asplanviak.no.

Påmeldingen er nå stengt!