Oppstart av planarbeid for ny kommunedelplan

Styret for det interkommunale plansamarbeidet varsler med dette oppstart av planarbeid for ny kommunedelplan, jfr Plan- og bygningsloven § 11-12. Nye Veier har ansvar for utbygging av E16 fra Kongsvinger til E6.

Formålet med ny E16 er å binde sammen regionene, utvikle bo- og arbeidsmarkedet og sikre gode rammebetingelser for næringslivet, samt redusere reisetid og øke trafikksikkerheten.

Planarbeidet omfatter kommunene Kongsvinger, Sør-Odal, Nes og Ullensaker. Planleggingen gjennomføres av Nye Veier, i tett samarbeid med kommunene og øvrige berørte myndigheter. Hver enkelt kommune skal vedta kommunedelplanen for sin del av prosjektet.

Det er etablert et interkommunalt plansamarbeid, jfr PBL kap. 9. Hver kommunene har delegert myndigheten til å gjennomføre planprosessen til et styre bestående av ordførerne i de fire kommunene. Det vil si at Styret kan gjøre nødvendige prosessvedtak underveis.

På www.e16portalen.no kan du gi dine innspill til oppstarten