Kommunedelplan E16 Kongsvinger - E6

Det ble varslet planoppstart i 2020. Det er gjennomført et omfattende plan- og utredningsarbeid, medvirkning med innbyggere og ulike aktører. Det er gjennomført flere perioder med høring og offentlig ettersyn. Nye Veier utarbeidet forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning av alternative veikorridorer. Av de 33 alternativer som er vurdert i den samfunnsøkonomiske analysen rangerer CN40 som det beste alternativet, og med CN50 og CN60 som de nest beste. Forslaget til kommunedelplan var på høring og offentlig ettersyn i 2022. Det kom flere merknader og innsigelser til kommunedelplanen som kommunene arbeider videre med for å løse. Nye Veier samarbeider med kommunene og avventer deres videre behandling av forslaget til kommunedelplan før planprosjektet kan tas videre. Nye Veier arbeider parallelt med å oppdatere trafikkberegninger og vurderinger av prissatte konsekvenser.
Status

Våren 2019 ble strekningen E16 Kløfta – Kongsvinger tildelt Nye Veier gjennom Stortingets behandling av Prop. 110S (2018-2019)/Innst. 416S (2018-2019). Strekningen går gjennom de fire kommunene Kongsvinger, Sør-Odal, Nes og Ullensaker i Innlandet og Viken fylkeskommuner. Nye Veier har hatt ansvaret for det faglige utredningsarbeidet. 

Det ble varslet planoppstart i 2020. Det er gjennomført et omfattende plan- og utredningsarbeid, medvirkning med innbyggere og ulike aktører og flere perioder med høring og offentlig ettersyn.  

Nye Veier utarbeidet forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning av alternative veikorridorer. Av alle 33 alternativer som er vurdert i den samfunnsøkonomiske analysen rangerer CN40 som det beste alternativet, og med CN50 og CN60 som de nest beste. Forslaget til kommunedelplan var på høring og offentlig ettersyn i 2022. Det kom en rekke merknader og innsigelser til kommunedelplanen som kommunene arbeider videre med for å løse.  

 

 

Dagens vei

Strekningen E16 Kongsvinger – E6 er nasjonal hovedvei og del av øst-vest-samferdselsåren mellom Bergen og Gävle/Stockholm. Veien binder sammen bo- og arbeidsmarkeder i Kongsvinger-, Oslo- og Gardermoregionene.  

Dagens E16 mellom Kløfta og Kongsvinger er ca. 60 kilometer lang med varierende standard, fartsgrenser og trafikkmengder. Veien har stedvis mange avkjørsler og tett nærføring til bebyggelse. Strekningen er ulykkesbelastet, og det er tidvis redusert fremkommelighet. De framtidige trafikkforholdene vil bli påvirket av videre befolkningsvekst og etablering av nye arbeidsplasser.  

Delstrekningene Kløfta-Nybakk ble åpnet for trafikk i 2007 og Slomarka-Kongsvinger i 2014. Her er det firefelts motorvei dimensjonert for fartsgrense 90 km/t. Begge disse delstrekningene inngår i et prøveprosjekt med skiltet fartsgrense 100 km/t. 

Framtidig veistandard  

Utgangspunktet for arbeidet med kommunedelplanen har vært å bygge ny E16 Kongsvinger – E6 som firefelts vei med fartsgrense 110 km/t. Endelig avklaring om veistandard blir imidlertid ikke bestemt gjennom kommunedelplanen, men ved behandling av forslag til reguleringsplan. Det foreligger ikke vedtatt kommunedelplan, og arbeidet med reguleringsplan er ikke påbegynt.

Når man setter i gang arbeid med reguleringsplan vil eventuelle endringer i kriterier i veinormalene bli lagt til grunn. Et forslag til endringer i veinormalene har vært på høring. I det videre arbeidet kan det være aktuelt å vurdere annen veistandard, herunder også tofeltsvei med forbikjøringsfelt eller annen dimensjonerende fartsgrense.

Offentlige høringsperioder  

Det har vært flere perioder med høring og offentlig ettersyn i arbeidet med kommunedelplanen.

 • Varsel om planoppstart (mai-juni 2020) 
 • Høring av forslag til planprogram (oktober-november 2020) 
 • Varsel om utvidelse av utredningskorridorer (februar 2021): Utvidelsen gjaldt mindre områder i Ullensaker og Kongsvinger  
 • Varsel om utvidelse av utredningskorridor (september-november 2021): Utvidelsen gjaldt område i Sør Odal (sluttpunkt Fulu, CN40) 
 • Forslag til kommunedelplan lagt ut på høring og offentlig ettersyn (2021). Planforslaget ble lagt ut i tre hovedalternativer med varianter. Se illustrasjon 
Plandokumenter kommunedelplan 

Plandokumentene består av plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse. Fagrapporter og annen dokumentasjon av planforslaget er underlag for planforslaget. Det ble utarbeidet konsekvensutredning av 33 alternativer og planforslaget er utarbeidet for tre hovedalternativer.  

Planbeskrivelse til høring kommunedelplan E16 Kongsvinger - E6

Plankart til høring kommunedelplan E16 Kongsvinger - E6

Trafikale og prissatte konsekvenser av planalternativ kommunedelplan E16 Kongsvinger - E6 

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) kommunedelplan E16 Kongsvinger - E6

Fagrapport støy kommunedelplan E16 Kongsvinger - E6

Bestemmelser til kommunedelplan E16 Kongsvinger - E6 - høringsutgave

 

Interkommunalt plansamarbeid 

Kommunestyrene i de fire involverte kommunene har etablert et interkommunalt plansamarbeid etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven kapittel 9. I tråd med bestemmelsene har kommunene etablert et styre som består av ordførerne i de fire kommunene. Styret har fått delegert myndighet fra kommunestyrene til å lede planprosessen fram mot vedtak av kommunedelplanen. Planvedtak gjøres av de enkelte kommunene sine kommunestyrer.  

Samfunnsmålene for prosjektet fastsatt juni 2020  

De fire kommunene i det interkommunale plansamarbeidet fastsatte samfunnsmålene for prosjektet i møte juni 2020.  

Samfunnsmål  

 1. E16 videreutvikles som en sentral internasjonal transportkorridor som sikrer effektiv eksport og import. 
 2. E16 videreutvikles som en sikker og effektiv nasjonal stamvei mellom øst og vest. 
 3. E16 skal fremme verdiskaping og attraktivitet i Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger kommune. En ferdig utbygd E16 skal også bidra til å støtte vekstmotoren Gardermoen. 
 4. E16 skal bidra til et integrert og attraktivt felles bo- og arbeidsmarked fra Oslo/Gardermoregionen i vest til Kongsvingerregionen i øst. 
 5. E16 skal skape et transportsystem som gir mulighet for et mest samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt gjennom økt trafikksikkerhet, minst mulig klimagassutslipp, innsparinger i reisetid og kostnadseffektive løsninger. 
Nærmere om planprosessen  

Dette er hovedelementene i planarbeidet i forbindelse med utarbeidelse av forslag til kommunedelplan.

Planprogram  

Planprogrammet ble fastsatt av styret i det interkommunale plansamarbeidet 16. desember 2020. Innenfor de fire utredningskorridorene er det gjennomført konsekvensutredning av totalt til sammen 33 alternativer. Det er gjennomført konsekvensutredning for en rekke tema blant annet  

 • Konsekvenser alternativene har for miljøverdier 
 • Nytte for trafikantene 
 • Trafikksikkerhetsgevinster 
 • Støybelastninger og støyforbedringer 
 • Samfunnssikkerhet 
 • Påvirkninger for bomiljø og folkehelse 
 • Vurderinger av gjenbruk av hele eller deler av dagens E16 
 • Investeringskostnader og hvilke påvirkninger bompenger har på ny E16  
Planoppstart 

Ved planoppstart våren 2020 ble det mottatt om lag 230 innspill. Sommeren 2020 ble det gjort et omfattende faglige arbeid og søk etter mulige veilinjer fra aktuelle startpunkter langs E6 mellom Kløfta og Mogreina og til aktuelle sluttpunkter langs dagens E16 mellom Slomarka og Kongsvinger/rv. 2. I denne fasen ble det identifisert seks korridorer som ble vurdert opp mot samfunnsmålene og delmålene for prosjektet. Styret i det interkommunale plansamarbeidet vedtok i september 2020 å gå videre med de fire alternative korridorene A, B, C og F.  

Korridor C samlet klart best 

Det er også gjort en vurdering av om og i hvilken grad hvert av alternativene oppnår samfunnsmålene. Den samfunnsøkonomiske analysen gjennomført av Nye Veier har vist at alternativene i korridor C er klart bedre enn alternativene i korridorene A, B og F. Det er betydelige forskjeller mellom de beste og de dårligste alternativene ved sammenstillingen av prissatte konsekvenser (kost/nytteanalyse) og ikke-prissatte konsekvenser (konfliktpotensial miljøverdier).  

Den samfunnsøkonomiske analysen viser dessuten at de alternativene som best på er prissatte konsekvenser også er blant de beste for ikke-prissatte konsekvenser. Alternativene i korridor C har best netto nytte per budsjettkrone og rangeres som det beste alternativet for prissatte konsekvenser. Dette alternativet er også blant de alternativene som har minst konfliktpotensial for ikke-prissatte konsekvenser.  

Av alle 33 alternativer som er vurdert i den samfunnsøkonomiske analysen rangerer CN40 som det beste alternativet, og med CN50 og CN60 som de nest beste alternativene. 

Medvirkning  

Det er gjennomført bred medvirkning i planarbeidet særlig i forbindelse med offentlige høringer. For barn og unge er det gjennomført målrettede aktiviteter med egne ungdomsrådsmøter og undervisningsopplegg på et utvalg ungdomsskoler. Arbeidet med medvirkning følger reglene i plan- og bygningsloven. På grunn av situasjonen med covid-19 i 2020, 2021 og i starten av 2022 har medvirkningen i dette prosjektet periodevis foregått på digitale plattformer.  

Digital medvirkningsportal 

Det ble opprettet en digital medvirkningsportal for prosjektet med link via e16portalen. Portalen har i høringsperiodene vært åpen for å gi innspill til planarbeidet. De fleste innspillene fra privatpersoner, lag og foreninger ble mottatt via denne medvirkningsportalen. 

Åpne folkemøter og høringsmøter 

I høringsperiodene har det vært gjennomført folkemøter og dialogmøter med interessenter. Disse møtene ble i stor grad gjennomført digitalt eller som en kombinasjon med fysiske møter når det var mulig. Gjennom digitale møter har man nådd ulike aldersgrupper, bredere lag av befolkningen og interesseorganisasjoner. Folkemøtene ble gjennomført kommunevis. Opptak fra folkemøtene er tilgjengelig på www.e16portalen.no  

Det har vært omfattende og tett samarbeid med representanter fra berørte statlige og regionale myndigheter i en utvidet plankoordineringsgruppe. Ved behov ble det dessuten avholdt særmøter med enkelte myndigheter.  

Medvirkning for barn og unge  

Det har vært jevnlig dialog og arbeidsmøter med kommunenes ungdomsråd, og de har også gitt råd til prosjektet om hvordan man best kan involvere lokal ungdom. Via e16portalen fikk prosjektet kunnskap om barn og unges bruk av utredningsområdene, og hvilke områder som ungdommene påpeker som særlig viktig for dem. Som en del av læreplanen om demokrati og medborgerskap, er det gjennomført et undervisnings- og medvirkningsopplegg for åttendeklassinger ved fire ungdomsskoler.