E18 Preståsen-Kjørholt

Nye Veier har varslet oppstart av detaljreguleringsplan med konsekvensutredning og utbyggingsavtale for E18 Preståsen – Kjørholt i Porsgrunn kommune, i henhold til plan- og bygningsloven §§12-1, 12-8 og 17-4.
Oppstart detaljreguleringsplan og utbyggingsavtale E18 Preståsen–Kjørholt

Planarbeidet er en del av arbeidet med utbygging av strekningen E18 Langangen–Rugtvedt og tilrettelegge for bygging av ny E18 med firefelts motorvei på E18 Preståsen–Kjørholt.

Strekningen E18 Preståsen–Kjørholt er ca 6 km lang og planområdet utgjør til sammen ca 3200 dekar. Ved Tveten omfatter planområdet også areal til mulig etablering av tunneltverrslag fra Preståstunnelen til Pasadalen. Det kan bli aktuelt å gjøre enkelte justeringer av planavgrensning underveis i planprosessen. Planarbeidet er vurdert mot forskrift om konsekvensutredning, og det konkluderes med at det omfattes av § 8. Viktige temaer som skal utredes er naturmangfold, kulturminner og kulturmiljø, støy og luftkvalitet.

Detaljreguleringsplanen utarbeides på bakgrunn av innsigelse fra Statens vegvesen til detaljreguleringen av E18 strekningen Lanner – Kjørholt vedtatt i Porsgrunn bystyre 13.juni 2019. Innsigelsen gikk på kryssløsninger mellom Rød og Kjørholt, og var blant annet begrunnet med at løsningen er i strid med veinormalene i Statens vegvesens håndbok N100. Det har vært arbeidet med å finne alternativ kryssløsning som krever at reguleringsplanen endres på den aktuelle strekningen.

Nye Veier er forslagsstiller og Multiconsult har vært engasjert som utførende konsulent. Fristen for innspill gikk ut 10. januar 2021. Oppstart av planarbeidet er også varslet på nettstedet til Porsgrunn kommune

For informasjon om status for reguleringsplanarbeidet, se Kulturminnepark og omlegging av Nystrandvegen

Bilder