Kulturminnepark og omlegging av Nystrandvegen

Planforslaget ble behandlet i utvalgsmøte i kommunen 26.01.21, og plandokumentene er offentliggjort på kommunen sin nettside.
Kulturminnepark

Området langs Herregårdsbekken i Eidanger har vært et knutepunkt for aktivitet langs kysten siden steinalderen, og det finnes mange forekomster av unike steinsettinger, flatmarksgraver, spor etter bosetting og jordbruk fra stein-, jern- og middelalderen. Ved etablering av en ny kulturminnepark vil Nye Veier sørge for å sikre og vise fram kulturminner som er funnet her. Det er også nødvendig å legge om Nystrandvegen på en delstrekning for å ivareta kulturminner den berører. Planområdet for Kulturminnepark og omlegging av Nystrandvegen ligger på sørsiden av ny jernbanelinje og vedtatt trasé for E18 ved Moheim, og er lokalisert mellom Preståsen og eksisterende E18.

Parken skal tilpasses landskapet, og utformes med minst mulig inngrep. Gressletta bevares, og det settes opp infoskilt om stedets historie og detaljer om kulturminnene. Det etableres stier som supplerer dagens turstisystem på begge sider av Herregårdsbekken.

Bakgrunn for planarbeidet

Detaljreguleringsplanen utarbeides på bakgrunn av innsigelse fra Telemark fylkeskommune til detaljreguleringen av E18 strekningen Lanner-Kjørholt. Innsigelsen var begrunnet med at planforslaget ikke tar tilstrekkelig hensyn til automatiske fredete kulturminner i området ved Herregårdsbekken. Innsigelsen ble frafalt på bakgrunn av flere vilkår, blant annet etablering av kulturminnepark for å sikre kulturminnene.