Om prosjektet

Nye Veier signerte desember 2020 kontrakt med EIFFAGE Génie Civil for utbygging av ny firefelts vei på strekningen E18 Rugtvedt – Langangen.
Utbygging i tre parseller

Utbyggingen av E18 Rugtvedt – Langangen består av tre delparseller. Delparsellene E18 Lanner – Langangen og E18 Rugtvedt – Kjørholt er byggeklare. Her skal entreprenøren detaljprosjektere før byggestart.

På delparsellen E18 Kjørholt – Preståsen skal EIFFAGE og Nye Veier inn i en samhandlingsfase for å optimalisere prosjektet og utarbeide detaljreguleringer for nye kryssløsninger og kryssing av Skjelsvikdalen.

Planoppstart detaljreguleringsplan E18 Kjørholt-Preståsen

18. november 2020 varslet Nye Veier oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for E18 Kjørholt – Preståsen. Delparsellen inngår i utbyggingen av E18 Rugtvedt – Langangen. Planområdet for E18 Preståsen – Kjørholt strekker seg fra nordre portal i Preståstunnelen, gjennom Skjelsvikdalen, Brattåstunnelen, Rød, Steinbrekka, og til nordre portal i Kjørholttunnelen.

Strekningen er omtrent 6 km. lang. Ved Tveten omfatter planområdet også areal til mulig etablering av tunneltverrslag fra Preståstunnelen til Pasadalen. Planen omfatter etablering av ny firefelts motorvei, med tilhørende kryss, veier og konstruksjoner. I planarbeidet inngår blant annet vurderinger av plassering av veilinje for E18, plassering av kryss og utforming av disse, 2 felts lokalvei og gjenbruk av eksisterende E18.

Planen kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, og utløser krav om konsekvensutredning i arealer som ikke dekkes av kommunedelplan E18 Langangen-Rugtvedt. I de utvidede områdene der planen avviker fra kommunedelplanen, vil naturmangfold, kulturminner og kulturmiljø, støy og luftforurensning være viktige temaer som skal utredes. Andre viktige temaer vil omtales i planbeskrivelsen.

Etablering av kulturminnepark ved Herregårsdbekken

Det skal etableres en kulturminnepark ved Herregårdsbekken og Nystrandveien skal legges om i forbindelse med ny E18 Lanner-Kjørholt. Denne portalen er hovedkanalen for informasjon om prosjektet. Her får du oppdatert informasjon og kan gi innspill til planarbeidet. Fristen for innspill til varsel om oppstart av Kulturminneparken og omlegging av Nystrandvegen er over. Oppsummering av innspillene legges ut på medvirkningsportalen når de er gjennomgått.

Bærekraftig tilnærming

Utbyggingen av E18 Rugtvedt - Langangen skal CEEQUAL-sertifiseres for «Whole Project Award». Nye Veier stilte krav til oppnåelse på nivå «Good». EIFFAGE har i konkretiseringsfasen høynet ambisjonsnivået til «Excellent».

Som byggherre vil Nye Veier gå foran og i størst mulig grad ivareta klima og miljø i planlegging og utbygging av vei. Ceequal-sertifiseringen forutsetter en bærekraftig tilnærming og at man identifiserer risikoer og muligheter. EIFFAGE har vist oss hvordan de gjennom anleggsgjennomføringen skal bidra til å redusere utslipp til vann og grunn og ivareta biologisk mangfold. EIFFAGE har planer for hvordan man kan begrense anleggstransport og på den måten skåne miljø og samtidig ivareta HMS.

Nye Veier stiller krav til CEEQUAL-sertifisering i alle sine nye veiprosjekter. CEEQUAL er en bærekraftvurdering og rangering av bærekraft i prosjekter for infrastruktur, landskapsarkitektur og arbeid i offentlige rom. CEEQUAL innebærer at prosjektet skal vurderes innen kategorier som ledelse, motstandsdyktighet mot klimaendringer, menneske og samfunn, arealbruk og økologi, landskap og historisk miljø, forurensning, ressursbruk som inkluderer materialbruk, energi og karbonutslipp og transport. CEEQUAL forbedrer miljøkvaliteter i prosjektet gjennom beste praksis.

Mer om strekningen

Strekningen E18 Rugtvedt – Langangen er om lag 17 km lang, og utbyggingen har en kontraktsverdi på ca 4,9 milliarder kroner eks. mva. Det er et komplekst prosjekt med blant annet store brukonstruksjoner og tunneler. Prosjektet inkluderer bygging av den nye Grenlandsbrua. Utbyggingen vil løse de til tider store utfordringene med trafikkavviklingen gjennom Porsgrunn.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon EIFFAGE: Send epost til Eiffage