Hva mener barn og unge om ny E18 fra Tvedestrand til Bamble?

I de nærmeste ukene drar de seks berørte kommunene og Nye Veier i gang et undervisningsopplegg på flere skoler.
Bli kjent med hvordan ungdom bruker nærområdene

Hensikten med undervisningsopplegget er å bli kjent med hvordan elevene bruker nærområdet sitt og få innblikk i om hvordan ny E18 kan påvirke det. Nye Veier og kommunene ønsker å få fram barn og unges meninger om veiplanene og høre kva barn og unge tenker om sin transportbruk nå og i framtida.

På bakgrunn av coronasituasjonen gjennomføres undervisningsoppleggene digitalt. Oppgavene i de digitale workshopsene går blant annet ut på at elevene registrerer skole- og fritidsveier og oppholdsområder i et kart. Da får man kartlagt veier og områder elevene bruker, og kan vurdere om disse vil bli påvirket av den nye veien. Det er også viktig å få informasjon om elevenes transportbruk nå og i framtida. Det vil gi kunnskap om hvordan elevene kommer seg rundt i dag og hvordan de ser for seg at de vil reise i framtida.

-Nå har Nye Veier laget et fint opplegg for barns medvirkning i E18-planleggingen. Vi i styret håper skolene mener at opplegget er nyttig og passer inn i de planer de har. Kommunene har et ansvar for at ulike berørte grupper blir involvert i medvirkningen i så stor bredde som mulig. Da må vi legge til rette for medvirkning for grupper som normalt kommer litt i bakgrunnen. Barn og barn og unge er framtidas veibrukere og har perspektiver som voksne politikere ikke alltid tenker på. Fylkesmannen har også tydelig påpekt dette i sine kommentarer til planprosessen, sier Per Kristian Lunden, ordfører i Risør og styreleder for det interkommunale E18-plansamarbeidet fra Grimstad til Bamble.

Demokrati og medborgerskap tema i skolene

-Skolene er inne i en fagfornyelse der demokrati og medvirkning er et sentralt mål, sammen med klima og bærekraft. Temaer rundt medier og kildekritikk er også viktige. Dette gir store muligheter for at skoler kan bli en arena for medvirkning på mange slags planer, ikke minst veiutbygginger. Men det er viktig at dette skjer på skolenes premisser og at det settes inn i sammenhenger som skolene er komfortable med. Noe av det viktigste i denne prosessen er at vi skal få en best mulig vei, ut fra de mål som er satt for utbyggingen, og der ulike interessen og innspill tas med i planlegging og den krevende balansen mellom hensyn til ulike interesser, sier Lunden.

Nye Veier har sammen med rådgiver COWI utviklet undervisningsopplegget i forbindelse med arbeidet med reguleringsplan for nye E18 fra Tvedestrand til Bamble og inngår i skolenes satsing på demokrati og medborgerskap.

-Medvirkning for barn og unge gir verdifull kunnskap om hvilken innvirkning veiplanene har på nærmiljø for barn og unge. Sammen med kommunene har vi et ansvar for å legge aktivt til rette for at barn og unge får si sitt om veiplanene. Det er også pålagt etter plan- og bygningsloven. Derfor har vi nå en særskilt satsing for barn og unge og tar med oss kunnskapen inn i den videre planleggingen, sier Jørn Rinde, prosjektsjef i Nye Veier for reguleringsplanarbeidet.

Disse skolene deltar: Rønholt, Vegårshei, Søndeled, Abel, Songe, Lyngmyr og Sannidal.

Illustrasjon: Innspill fra ungdomsrådet i Gjerstad kommune merket på kartet.

Bilder