Informasjonsmøter og åpne kontordager

Det er utarbeidet et reguleringsplanforslag for strekningen E18 Tvedestrand – Bamble. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for firefelts motorvei på den 54 km lange strekningen. Det skal avholdes informasjonsmøter i alle de seks berørte kommunene. Det er også mulig å treffe representanter for Nye Veier på åpne kontordager.
Formålet med ny E18

Formålet med utbygging av ny E18 fra Tvedestrand til Bamble er å binde sammen regionene, utvikle bo- og arbeidsmarkedet og sikre gode rammebetingelser for næringslivet, samt redusere reisetiden og øke trafikksikkerheten. Detaljreguleringsplanen omfatter kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand, og planprosessen gjennomføres som et interkommunalt plansamarbeid.

Informasjonsmøter

De seks kommunene som berøres av planforslaget inviterer nå til informasjonsmøter i
forbindelse med høring og offentlig ettersyn av planforslaget. Formålet med
informasjonsmøtene er å informere om planforslaget, fremdrift, status og hvordan man
kan komme med innspill til planforslaget.


Sted og tidspunkt for informasjonsmøter


Tvedestrand kommune: 31.08.21, kl. 18:00 – 19:30. Tvedestrand videregående skole, Vestervei 97.

Vegårshei kommune: 24.08.21, kl. 18:00 – 19:30. Vegårshei forsamlingshus, Aklandsveien 22.

Risør kommune: 26.08.21, kl. 18:00 – 19:30. Risørhuset, Kragsgate 48 A.

Gjerstad kommune: 25.08.21, kl. 18:00 – 19:30. Flerbrukshallen Torbjørnshall, Gamle
Sørlandske, Sundebru.

Kragerø kommune: 23.08.21, kl. 18:00 – 19:30. Kragerø Biograf, Gamle Kragerøvei 4.

Bamble kommune: 30.08.21, kl. 18:00 – 19:30. Rønholt skole, Rønholtveien 71.


For å ivareta smittevernhensyn vil fremmøtte bli registrert. Deltakere bes møte i god tid
da det er begrenset antall plasser. Informasjonsmøtene blir direkte streamet og vil også være tilgjengelig i etterkant på kommunenes nettsider og nyeveier.no.

 

Link til streaming av informasjonsmøtene

Kragerø

https://www.youtube.com/watch?v=xAVMIFw_q5M&list=PL62ahTf0A2od9bb6WqxepRvyEWUmEjE_r&index=1

 

Vegårshei

https://www.youtube.com/watch?v=eLG2perpNfo&list=PL62ahTf0A2od9bb6WqxepRvyEWUmEjE_r&index=2

 

Gjerstad

https://www.youtube.com/watch?v=nJRTInuQwn8&list=PL62ahTf0A2od9bb6WqxepRvyEWUmEjE_r&index=3

 

Risør

https://www.youtube.com/watch?v=oPoX3O2KTpQ&list=PL62ahTf0A2od9bb6WqxepRvyEWUmEjE_r&index=4

 

Bamble

https://www.youtube.com/watch?v=rrJnHhjAB1s&list=PL62ahTf0A2od9bb6WqxepRvyEWUmEjE_r&index=5

 

Tvedestrand

https://www.youtube.com/watch?v=nlDZ0bKWdi0&list=PL62ahTf0A2od9bb6WqxepRvyEWUmEjE_r&index=6

 

Digital løsning for å komme med innspill


Forslaget til reguleringsplan er tilgjengelig på nyeveier.no. Det er opprettet en digital
løsning for å komme med innspill som sikrer at alle berørte parter kan formidle sine
merknader på en enkel måte. Frist for innsending av merknader er 15.09.2021.

Link til nettside: www.nyeveier.no/prosjekter/e18-sorost/e18-dordal-tvedestrand/
Innspill kan også sendes som brev til COWI AS v/ Kristian de Lange, Tordenskjoldgate
9, 4612 Kristiansand eller e-post til e18tb@cowi.com. Innspill merkes med E18
Tvedestrand – Bamble.

Åpne kontordager

Nye Veier inviterer til åpne kontordager for grunneiere, lag og foreninger og andre
berørte. Dette er et tilbud til de som ønsker å komme i direkte kontakt med Nye Veier.
Merk at alle innspill til forslaget til reguleringsplan må legges inn i den digitale
løsningen, sendes pr. e-post eller brev.

Sted og tidspunkt for åpne kontordager

Tvedestrand og Vegårshei kommuner: Torsdag 02.09, kl. 13 – 20. Sted: Tvedestrand Fjordhotell, Fritz Smiths gate 7.

Risør og Gjerstad kommuner: Mandag 06.09, kl. 13 – 20. Sted: Heimat, Brokelandsheia 6.

Bamble og Kragerø kommuner: Tirsdag 07.09, kl. 13 – 20. Sted: Nye Veiers prosjektkontor på Rugtvedt, Herreveien 57, Stathelle. 


Påmelding til åpne kontordager må skje innen 26.08.2021 med e-post til
e18tb@cowi.com. Det settes av inntil 20 minutter til hvert møte. Møtene kan også
gjennomføres digitalt. Vi ber om at deltakere forhåndspåmelder seg med
kontaktopplysninger (navn, e-postadresse, telefonnummer og ønsket møtested
(fysisk/digitalt) og tidspunkt). Sted og tidspunkt (innenfor avsatt tidsramme) for
gjennomføring av møtet vil oversendes etter påmeldingsfristen.

Informasjonsmøtene og åpne kontordager gjennomføres i henhold til de til enhver tid
gjeldende føringer fra FHI og eventuelle lokale bestemmelser ang. COVID-19.